• Obec Častá

    • Spolupráca s obcou

     Obec Častá je zriaďovateľom školy. Pripraví tradičné slávnostné prijatie prváčikov a rodičov v obci, zápis do pamätnej knihy obce, bude tiež úzko spolupracovať s vedením školy vo veciach ohrozovania výchovy a vzdelávania maloletého alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku žiaka.

     Škola sa bude pravidelne spolupodieľať na akciách pripravovaných obcou, ako sú napríklad obecné výstavy a oslavy, kultúrne programy: Stretnutie s dôchodcami, vianočná besiedka, prezentácia rozprávkových hier divadelného krúžku pre obyvateľov obce, slávnostná akadémia na začiatku a konci školského roka, brigády na úprave okolia školy a obce; vedenie školy bude pravidelne informovať starostu obce o dianí v škole. Pedagogickí pracovníci a žiaci prispejú svojimi príspevkami do miestnych novín "Informačník“.