• Predmetové komisie

    • Metodické združenia a predmetové komisie sú poradnými a pomocnými orgánmi vedenia školy. 

     Predmetové komisie pracujú:

     • formou zasadnutí PK,
     • formou konzultácií - denná vzájomná výmena skúseností.

     MZ a PK na škole zriaďuje riaditeľka školy ako svoje poradné orgány. Vedením poveruje riaditeľka školy jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi MZ sú pedagogickí zamestnanci – učitelia a vychovávatelia, ktorí pôsobia na 1. stupni základnej školy. Členmi PK sú pedagogickí zamestnanci – učitelia, ktorí pôsobia na 2. stupni a vyučujú aprobačné predmety pre príslušnú PK. MZ a PK sa schádzajú 6-krát za školský rok. Ich činnosť sa riadi plánom práce a ŠkVP, ktorý po prerokovaní v PR vydáva riaditeľ školy na školský rok. Činnosť MO sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania. Hodnotenie činnosti MZ a PK sa uskutočňuje dvakrát za školský rok riaditeľom školy.

     PK a MZ plnia funkciu organizačno–riadiacu, kontrolno–hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno–metodickú). Cieľom činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov a zvyšovaní úrovne výchovno–vzdelávacieho procesu školy.

     Ako pomocné riadiace orgány riaditeľa školy bude v školskom roku 2017/2018 v súlade so Štatútom MZ a PK pracovať v ZŠ päť metodických orgánov.

     • Metodické združenie 1.stupňa a ŠKD: Mgr. Katarína Branišová
     • Metodické združenie 2.stupňa: Mgr. Monika Walterová,