• Rozdelenie funkcií

     • Koordinátor pre školské začlenenie: PaedDr. Mgr. Veronika Baránková
     • Koordinátor pre činnosť žiackej knižnice: Mgr. Zuzana Pudmarčíková, Mgr. Žofia Lipovská
     • Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Tamara Bejdáková
     • Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov: PhDr. Barbora Drexlerová PhD.
     • Koordinátor pre obecný časopis Informačník: Bc. Janette Uvačková
     • Koordinátor školských rozhlasových relácií:  Mgr. Monika Walterová
     • Koordinátor žiackeho parlamentu: PhDr. Barbora Drexlerová, PhD., Mgr. Monika Svinčáková
     • Koordinátor spolupráce ZŠ s MŠ: Mgr. Katarína Branišová, Mgr. Karolína Fedáková,
     • Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Karolína Fedáková, Mgr. Jozef Jakuš 
     • Koordinátor výročia školy: Mgr. Tamara Bejdáková
     • Školský digitálny koordinátor: Mgr. Filip Pudmarčík
     • Výchovná poradkyňa: Mgr. Monika Svnčáková
     • Kariérna poradkyňa: Mgr. Monika Walterová