• Školský poriadok a smernice

    • Školský poriadok 2023/2024
    • Hodnotenie prospechu žiakov
    • Školský poriadok ŠKD
    • Smernica o komisionálnych skúškach
    • Smernica k riešeniu šikany
    • Smernica o organizovaní výletov, exkurzií a vychádzok
    • Smernica BOZP