• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
  Adresa školyHlavná 293, 900 89 Častá
  Telefón+421 33 6495 211
  E-mailskola@zscasta.sk
  WWW stránkahttps://www.zscasta.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Adriana Cíferská033 64952110911 388 466riaditelka@zscasta.sk
  ZRŠ pre ZŠMgr. Jozef Jakuš033 64952110911 971 405zastupca@zscasta.sk
  ZRŠ pre MŚBc. Janette Uvačková033 6495210 ms@zscasta.sk
  Hlavná vychovávateľka v ŠKDIng. Daša Detvanová033 64952110914 240 744skd@zscasta.sk
  Vedúca školskej jedálneEva Heldová033 6404007 jedalen@zscasta.sk

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaIng. Peter Tatranský PhD.  
  pedagogickí zamestnanciMgr. Filip Pudmarčík  
   p. Liana Hroncová 
    
  ostatní zamestnancip. Eva Heldová  
    
  zástupcovia rodičovMgr. Katarína Tatranská  
   Mgr. Zuzana Roedolf  
   Ing. Jana Jakušová  
   Ing. Zuzana Vandáková  
  zástupca zriaďovateľaIng. Peter Tatranský PhD.  
  iníMgr. František Kašický  
   Mgr. Ľubica Cíferská  
   Mgr. Ľubica Opálková 

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  NázovObec Častá
  SídloHlavná 168
  Telefón0336495427
  E-mailpodatelna@casta.sk

  § 2. ods. 1 c

  Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

  VEDÚCI MO

  1.      plánovito koordinujú a kontrolujú činnosť jednotlivých vyučujúcich v rámci svojej MO,

  2.      kontrolujú a koordinujú výchovno-vzdelávací proces medzi 1. a 2. stupňom, ako aj medzipredmetové vzťahy,

  3.      vzájomnými hospitáciami zvyšujú úroveň vyučovacieho procesu.

   

  MO

  1.      METODICKÉ ZDRUŽENIE 1. STUPŇA A ŠKD

  2.      PREDMETOVÁ KOMISIA JAZYKOV

  3.      PREDMETOVÁ KOMISIA PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV

   

  V priebehu roka v rámci covid situácie sa predmetové komisie na 2. stupni spojili do jedného metodického orgánu a zasadnutia boli spoločné.

   

  METODICKÉ ZDRUŽENIE 1. STUPŇA A ŠKD

   

  Termín

  Uznesenie

  25.8.2020

  MZ 1. stupňa a ŠKD berie na vedomie:

  -          org. a prevádzkový poriadok

  -          návrh na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, plán práce MZ

  -          triedne pravidlá opierajúcich sa o šk. poriadok počas celého roka

  -          pedagogickú dokumentáciu na šk. rok 2020/2021, elektronickú triednu knihu a klasifikáciu, dochádzkový systém

  MZ ukladá:

  -          naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. A prevádzkový poriadok

  termín: stály                           zodp.: tr. Uč.,

  -          dodržiavať jednotné triedne pravidlá

  termín: stály                          zodp.: tr. Uč.,

  -          dôsledne a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu, kritériá na hodnotenie

  termín: september 2020          zodp.: tr. Uč.,

  -          pripraviť slávnostný začiatok šk. roka

  termín: 2.9.2020                     zodp.: Mgr. Klasová, Mgr. Lipovská

  -          pripraviť triedy a učebnice pre 1. roč.

  termín: 27.8.2020                   zodp.: tr. Uč., Mgr. Fedáková

  -          predložiť návrh na hodnotenie  a klasifikáciu na 1. stupni, plán práce MZ

  termín: 2.9.2020                     zodp.: vedúca MZ

  -          vykonať mapovanie priebehu dištančného vzdelávania v mesiacoch marec – jún 2020 s cieľom zistiť, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane na strane žiakov a navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade nutnosti opätovného prerušenia vyučovania

  termín: 2.- 4. 9. 2020                  zodp.: tr. Uč.

  -          vykonať zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského vzdelávania v školách

  termín: do 31.10.2020                 zodp.: všetci vyučujúci

  -        jesenná výzdoba priestorov školy a tried

  termín: október 2020                   zodp.: tr. Uč.

  -        pripraviť záložky – Medzinárodný deň školských knižníc – výroba záložky – Záložka do knihy spája školy

  termín: október/november          zodp.: tr. Uč, vyučujúce VYV

  11.11.2020

  Ukladá:

  -          predložiť návrh na úpravu hodnotenia – klasifikácie predmetov – hudobná výchova a telesná a športová výchova – z klasifikácie známkou na slovné hodnotenie – absolvoval/neabsolvoval – na základe Usmernenia k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno-vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 – telesná a hudobná výchova sa nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy, odporúča realizovať len teoretickou formou.

  -          dôsledne a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu:

  a, analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy

  b, javovú analýzu štvrťročných previerok, opatrenia

  termín: november 2020                   zodp: vš. vyučujúce

  -          naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. a prevádzkový poriadok

  termín: stály                                    zodp.: tr. uč.

  -          zrealizovať rodičovské združenia – online

  termín: november 2020                   zodp.: tr. učitelia 1.- 4.ročníka

  -          starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4

  termín: november 2020 – január 2021    zodp: vš. vyučujúce

  -          priebežne sledovať aktuálnu situáciu, usmernenia, zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre a pod.

  termín: stály                                          zodp: vš. vyučujúce (triedy)

  20.1.2021

  Ukladá:

  -   dôsledne a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu:

  a, analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy, elektronická klasifikácia

  b, pripraviť podklady na výpisy vysvedčení

  termín: 22.1.2021                               zodp.: vš. vyučujúce

  -  starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4, podľa aktuálnej situácie a možností (nakoľko online – dištančné vzdelávanie od 11.1.2021)

  termín: február – apríl                       zodp: vš. vyučujúce

  -       priebežne sledovať aktuálnu situáciu, usmernenia, zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre, vytváranie si zdrojov, materiálov na podporu online vzdelávania a pod.

  termín: stály                                       zodp: vš. vyučujúce (triedy)

  -       vyučovanie v online režime – dištančné vzdelávanie, podľa aktuálnych pokynov

  termín: stály                                      zodp: vš. vyučujúce (triedy)

  -       spolupráca s IT, ŠKD

  termín: stály                                     zodp: vš. vyučujúce (triedy)

  19.4.2021

  Ukladá:

  -  dôsledn a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu:

  a, analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy, pochvaly, elektronická klasifikácia, dochádzka

  termín: 20.4.2021                              zodp.: vš. vyučujúce

  -  starostlivo pripraviť a uskutočniť triedne aktivity podľa výberu z plánu práce MZ, viď. bod 4, podľa aktuálnej situácie a možností – Deň Zeme a pod.

  termín: apríl – jún                            zodp: vš. vyučujúce

  -  priebežne sledovať aktuálnu situáciu, zmeny v usmerneniach, zúčastňovať sa podľa ponuky – vzdelávania, online webináre, vytváranie si zdrojov, materiálov na podporu online vzdelávania a pod.

  termín: stály                                    zodp: vš. vyučujúce

  -       naďalej dodržiavať hygienicko-epidemiologické opatrenia a org. A prevádzkový poriadok

  termín: stály                                      zodp.: tr. uč.

  14.6.2021

  Ukladá:

  -   dôsledne  a v stanovenom termíne vypracovať predpísanú dokumentáciu:

  a, analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov triedy

  b, upratať triedy, odovzdať učebnice

  termín: 25.-29.6.2021                             zodp.: tr. uč.

  -       uskutočniť naplánované školské výlety:

  žiaci 3.B – ZOO BA                          termín: 28.6.2021

  žiaci 4. ročníka – Baťov kanál          termín: 17.6.2021

  žiaci - 1. ročníka, 2.ročníka a 3.A ročníka: Opekačka, ČK

  termín: 24.6.2021                                       zodp.: tr. uč.

   

  Činnosť metodického združenia /MZ/ zameraná na skvalitňovanie výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na ich reflexiu, zefektívňovanie výchovnovzdelávacieho procesu, na identifikovanie silných a slabých stránok výchovnovzdelávacej činnosti pedagogických zamestnancov, na realizovanie interného vzdelávania podporujúceho rozvíjanie odborných kompetencií učiteľov a na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí. Vnútornú kontrolnú činnosť zameriame na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pozornosť venovaná definovaniu výchovno-vzdelávacích cieľov konzistentne formujúcich osobnosť dieťaťa, rešpektujúcich taxonómie cieľov, zaraďovaniu kooperatívnych, interaktívnych a zážitkových foriem učenia sa založených na skúsenostiach prepojených so životom, napomáhaniu rešpektovania a nadobúdania demokratických hodnôt, rozvíjaniu občianskych a sociálnych kompetencií detí.

   

  Správa MZ pre 1. stupeň a ŠKD za šk. rok 2020/2021

  Od septembra do decembra 2020 – prezenčná forma vyučovania. Od januára do marca 2021 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení základné informácie v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za 1. st. a ŠKD:

  Učíme na diaľku - počas prerušenia vyučovania na 1. stupni  prebiehalo vzdelávanie žiakov dištančnou formou podľa upraveného rozvrhu - prvoradým cieľom bolo pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Zároveň v plnej miere sme sa snažili zohľadniť náročnú situáciu. Podstatou efektívnej náhrady prezenčného vyučovania bola vzájomná komunikácia a spätná väzba, ktorá bola pre nás veľmi dôležitá.

  Ako prebiehalo vzdelávanie na prvom stupni – učíme na diaľku – v dištančnej forme:

  vzdelávanie prebiehalo prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy nasledujúcimi formami:

  ·                On-line vyučovanie podľa rozvrhu – v čase od 8:00 do 10:00 hod. - využívaním aplikácie Microsoft Teams, prípadne podľa dohody,

  ·                zadania na overenie pochopenia učiva - kvízy, prezentácie, projekty na samostatnú prácu,

  ·                prostredníctvom edukačného portálu EduPage,

  ·                prostredníctvom e-mailovej komunikácie,

  ·                úlohy zadané učiteľom žiaci spracovávali podľa harmonogramu, ktorý určil učiteľ a informoval o termíne odovzdania úloh,

  ·                z jednotlivých predmetov dostávali úlohy cez edupage (približne podľa platného rozvrhu hodín alebo ITV) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti,

  ·                posielanie úloh na precvičenie učiva (PZ, listy, doplňovačky, …),

  ·                priebežné hodnotenie počas prerušeného vyučovania sa vo všetkých ročníkoch na 1. stupni základnej školy v čase mimoriadnej situácie hodnotilo formou slovného komentáru.

   

  Slovným komentárom sme priebežne hodnotili jednotlivé podklady z predmetov, ktoré mali charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Malo  motivačný charakter, pomenovalo žiakom chyby, ktoré robili a navrhovali postup pri ich odstraňovaní. A taktiež značne individualizovaný charakter, zohľadňovalo vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadalo na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.

  Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získaval učiteľ v čase prerušeného vyučovania najmä z portfólií žiackych prác a rozhovorov so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi boli - projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka.

  Rodičia na dobrovoľnej báze posielali vypracované zadania – na všetky dostávali žiaci priamu spätnú väzbu s upozornením na chyby – pochvalou a ďalším povzbudením.

  Ak dlhší čas žiak nereagoval na zadané úlohy – triedny učiteľ následne kontaktoval zákonného zástupcu.

   

  Takáto organizácia sa čiastočne upravila pre žiakov, ktorí po nástupe žiakov do školy zostali doma. Od 22. februára/8. marca - nástup bol na dobrovoľnosti, časť žiakov sa naďalej vzdelávala predošlým spôsobom. Jednotlivé nástupy žiakov podľa usmernenia.

  Žiakom, ktorí sa nezúčastňovali vzdelávania v škole – tr. uč. posielal materiál podľa upraveného rozvrhu v rámci svojich možností.

  Pohybové aktivity zaradené denne – do vyučovacieho procesu.

  Harmonogram je orientačný priebežne ho môže upravovať tr. uč. podľa potrieb, požiadaviek.

  Vyučovanie prebiehalo bez zvonenia.

  Metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností sú prispôsobené zloženiu konkrétnej skupiny a úrovni ich vedomostí, znalostí a zručností.

   

  Napriek náročnej situácii sme zvládli TVVP. Všetci žiaci si zaslúžia pochvalu za zvládnutie tejto mimoriadnej nečakanej situácie. V priebehu pár dní sa dokázali naučiť pracovať s technológiami, online komunikovať pomocou Teamsu, odovzdávať a vypracovávať úlohy cez edupage alebo u žiakov 3.-4.ročníka aj v OneNote, samostatne tvoriť, natáčať videá, zorganizovať si svoj čas a rozvrhnúť si jednotlivé úlohy, aby ich vypracovali do stanoveného limitu a mnoho ďalšieho – čo sme zohľadnili aj v cene riaditeľa školy a pochvale od tr. učiteľa.

   

   

  PK JAZYKOV A SPOLOČNÝCH ZASADNUTÍ PK 2. STUPŇA

  Termín

  Uznesenie

  8.9.2021

   

  Ukladá:

  -   zodpovedne vypracovať všetky potrebné pedagogické. dokumenty v stanovených termínoch - zapracovať pripomienky členiek komisie do plánu práce komisie

   

  20.9.2021

   

  Schvaľuje:

  -    Plán práce PK CJ na rok 2020/21 a ostatné prílohy

  Ukladá:

  -    zodpovedne plniť úlohy z plánu práce – úloha trvalá zodp.: všetky členky komisie

  Príloha č. 1 – Plán práce Komisie jazykov na šk. rok 2020/21

  Príloha č. 2 - Plán aktivít Komisie jazykov na šk. rok 2020/21

  Príloha č. 3 – Návrh opatrení pri prechode na dištančné vzdelávanie

   

  9.2.2021

  Berie na vedomie:

  -          správy jednotlivých členiek /podľa zoznamu v tabuľkovej prílohe/ o ich výchovno-vzdelávacej činnosti počas dištančného vzdelávania 

  Ukladá:

  -          odstrániť prípadné nedostatky v súlade s dokumentom Organizácia dištančného vzdelávania v termíne uvedenom v bode 3

  zodp. všetky členky PK 

  -          dať priestor na zdieľanie skúseností kolegyniam, ktoré nedostali slovo, na najbližšom zasadnutí /prípadne po odstránení nedostatkov/   

  zodp. vedúca PK v spolupráci s konkrétnymi kolegyňami 

  -          odovzdať vzorové klasifikované materiály uvedené v bode 3 v 

  termíne do 15.2.2021                          zodp. Všetky členky PK

  -          zorganizovať workshop k hodnoteniu a klasifikácii na precvičenie si zručnosti hodnotenia a klasifikácie v súlade s platnou legislatívou v 

  termíne do 24. 2.2021                         zodp. Vedúca PK

  ·          pokračovať v hospitačnej činnosti     zodp.: vedúca PK 

  ·         realizovať návštevy vyučovacích hodín medzi kolegyňami - minimálne raz do týždňa, záznamy viesť v TK

  zodp. všetky členky PK 

   

  17.4.2021

  Schvaľuje:

  -         klasifikáciu cudzích jazykov v 3. Štvrťroku 2020/21

  Ukladá:

  -          Uskutočniť:

  a, šk. kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

  -          plniť ostatné ciele vyplývajúce z plánu práce PK

  termíno: trvalý                                všetci členovia komisie

  -          dôsledne sa pripraviť na návrat do prezenčnej formy vzdelávania

                                                           zodp. všetky členky komisie

   

  17.6.2021

   

  Schvaľuje:

  -           klasifikáciu predmetov jazykov v 2. polroku 2020/21

  Ukladá:

  -          dôsledne a včas odovzdať požadovanú pedagogickú dokumentáciu

                                                      zodp. všetky členky komisie

   

   

   

   

  SPOLOČNÉ ZASADNUTIA PK 2. STUPŇA:

  Termín

  Uznesenie

  25.8.2021

   

  Ukladá:

  - preštudovať Sprievodcu šk. rokom 2020/21

                                                        zodp. všetci vyučujúci

  - zapracovať tr. hodinu do rozvrhu tried

                                                       zodp. tr. učiteľky

  - predložiť pg. rade návrh na hodnotenie a klasifikáciu v šk. roku 2020/21

   

  26.10.2021

  Schvaľuje: 

  -          Návrh Organizácie dištančného vzdelávania

  termín do: od 26.10.2020 

  Ukladá: 

  -          Dôsledne dodržiavať pravidlá dištančného vzdelávania spracované v dokumente Organizácia dištančného vzdelávania

                                                       zodp. všetci vyuč.  

  -          Zorganizovať metodické stretnutie na zdieľanie skúseností z predchádzajúceho dištančného vzdelávania

  termín 28.10.2020                       zodp. Mgr. Walterová 

   

  3.12.2020

  Berie na vedomie:

  - prípravu online vianočnej akadémie

  termín: do 11.12.2020                           zodpovední: triedni učitelia

  - správu o slaboprospievajúcich žiakoch

  Ukladá:

  - preštudovať Metodický pokyn na hodnotenie a klasifikáciu 22/2011, Metodické usmernenie zo 16.11.2020, dodatok k šk. poriadku

  termín: trvalý

  - dôsledne využívať online konzultačné hodiny na aktivizáciu slabších žiakov /takýchto žiakov pozývať na konkrétny čas/

  termín: trvalý

  - oznamovať termíny online konzultácií pre slaboprospievajúcich žiakov rodičom i žiakom formou správy v Edupage vopred

  termín: trvalý

  - pri slaboprospievajúcich žiakoch si viesť záznamy o ich aktivite na hodinách termín: trvalý - umožniť slaboprospievajúcim žiakom vypracovať zadania v papierovej forme a priniesť do školy termín: trvalý - všetky problémy so vzdelávaním žiakov /výrazné zhoršenie žiaka v predmete, absencia na hodinách, žiadna aktivita na hodinách, neplnenie povinností/ konzultovať s tr. učiteľom, ktorý zabezpečí komunikáciu s rodičmi takýchto žiakov

  - zverejňovať domáce úlohy do 14:00h v Edupage i vo Onenote

  termín: trvalý

  - dodržiavať skladbu hodnotiacich kritérií uvedenú v dodatku k šk. poriadku termín: trvalý Plniť uvedené úlohy sú povinní všetci členovia PK 2. stupňa

  Schvaľuje:

  – návrh Dodatku k šk. poriadku s navrhovanými doplneniami

   

  20.1.2021

   

  Ukladá:

  - aktualizovať dochádzku v ETK

  termín: do 25.1.2021                                 zodpovední: triedni učitelia

  - aktualizovať EKH

  termín: do 25.1.2021                                zodpovední: všetci učitelia

  - skontrolovať skladbu známok z jednotlivých predmetoch

  termín: do 25.1.2021                               zodpovední: vedúci PK

  - vypracovať výkazy práce PRÁCE NA DOMA

  termín: do 29.1.2021                               zodpovedný: všetci učitelia

  - dodržiavať TVVP

  termín: trvalý                                          zodpovední: členovia PK

  - riadiť sa pri hodnotení žiakov najmä Metodickým pokynom k obsahu vzdelávania počas dištančného vzdelávania, Smernice na hodnotenie ZŠ s MŠ Častá a dodatkom k školskému poriadku.

  termín: trvalý                                           zodpovední: členovia PK

  - príprava žiakov na olympiády 2020/2021 termín: trvalý zodpovední: členovia PK

  - pokračovať v príprave žiakov na vyššie stupne súťaží v školskom roku 2020/2021 termín: trvalý                                            zodpovední: všetci členovia

  - zverejňovať všetky oznamy pre žiakov a rodičov na edupage,

  termín: trvalý                                             zodpovední: všetci členovia

  - príprava žiakov na prijímacie skúšky a Testovanie 9 2020/2021

  termín: máj, jún 2021                      zodpovední: Mgr. M. Porkertová, Mgr. Z. Pudmarčíková

   

   

   

  PRÍRODOVEDNÁ KOMISIA:

   Termín

  Uznesenie

  3.9.2020

  Schválenie plánu práce PK

  12.11.2020

  Berie na vedomie:

  - dodatok zmluvy k pracovnej činnosti o home Office

  - navýšenie mobilných dát a volaní pre učiteľov

  - informácie o uskutočnených rodičovských združeniach v jednotlivých triedach

  Schvaľuje:

  - zapracovanie komplementárnych oblastí do vyučovania predmetov hlavných vzdelávacích oblastí počas dištančného vzdelávania od 26.10.2020

  - napísať rodičom slaboprospievajúcich a neprospievajúcich žiakov oznam o prospechu ich detí elektronickou formou

  - na pedagogickej rade navrhnúť schválenie hodnotenia výchov slovom ABSOLVOVAL

  Ukladá:

  - počas celého školského roka 2020/2021 intenzívne pripravovať žiakov na súťaže a olympiády

  termín: trvalý                                                    zodpovední: všetci členovia

  - z edupage vložiť do SharePointu klasifikačnú správu triedy

  termín: 16.11.2020                                         zodpovední: triedni učitelia

  - vyhodnotiť upomienky za prospech a výchovné opatrenia za 1.štvrťrok 2020/2021

  termín: 18.11.2020                                       zodpovední: triedni učitelia

  - venovať zvýšenú pozornosť slabým žiakom a žiakom s poruchami učenia

  termín: trvalý                                               zodpovední: všetci členovia

  - hospitačnú činnosť počas online vzdelávania

  termín: trvalý                                              zodpovední: Mgr.Walterová, Mgr.Jakuš,

  RNDr.I.Jakubcová

  20.1.

  Berie na vedomie:

  -vytvorenie tímov pre všetky triedy v Teamse

  - poznámky i prácu na hodinách(ako zadania, videá, ppt, domáce úlohy) vkladať do OneNote do knižnice obsahu a do súborov

  - zadávanie domácich  úloh cez Edupage, niektorí vyučujúci i cez OneNote

  - písomky z MAT vypracovávať do zošita alebo na papier a následne žiaci posielajú fotografiu svojej práce

  Schvaľuje:

  - neuskutočnenie štvrťročných písomných prác z MATEMATIKY ako sa uskutočňovali  počas prezenčnej výučby, ale žiaci vypracovávajú previerky, kde sú preskúšaní len z JEDNÉHO JAVU

  - z ostatných premetov prebiehajú online testy, ktorých časový limit je len časť z vyučovacej hodiny

  - u všetkých členov PK  dostatočnú diferenciácia známok k polročnej klasifikácii(testy, aktivita, dobrovoľné úlohy, ppt, projekty, praktické  aktivity)

  Ukladá:

  -         aktualizovať dochádzku v ETK

       termín: do 25.1.2021                                    zodpovední: triedni učitelia

  -         aktualizovať EKH

        termín: do 25.1.2021                                    zodpovední: všetci učitelia

  -         skontrolovať skladbu známok z jednotlivých predmetoch

         termín: do 25.1.2021                                    zodpovední: vedúci PK

  -         vypracovať výkazy práce PRÁCE NA DOMA

       termín: do 29.1.2021                                      zodpovedný: všetci učitelia  

  -         dodržiavať TVVP

       termín: trvalý                                                 zodpovední: členovia PK

  -       riadiť sa pri hodnotení žiakov najmä Metodickým pokynom k obsahu vzdelávania počas dištančného vzdelávania, Smernice na hodnotenie ZŠ s MŠ Častá a dodatkom k školskému poriadku.

       termín: trvalý                                                 zodpovední: členovia PK

  -         príprava žiakov na olympiády 2020/2021

  termín: trvalý                                                  zodpovední: členovia PK

  -        pokračovať v príprave žiakov na vyššie stupne súťaží v školskom roku 2020/2021

  termín: trvalý                                                  zodpovední: všetci členovia

  -        zverejňovať všetky oznamy pre žiakov a rodičov na Edupage,

       termín: trvalý                                                 zodpovední: všetci členovia

  -         príprava žiakov na prijímacie skúšky a Testovanie 9 2020/2021

  termín: máj, jún 2021                                   zodpovední: Mgr. M. Porkertová, Mgr. Z. Pudmarčíková

  - dodržiavať TVVP všetkými vyučujúcimi( k presunu tematických celkov došlo len v niektorých ročníkoch z MATEMATIKY: 5.-7. ročník)

  termín: trvalý                                                       zodpovední: všetci vyučujúci

  - online hospitačnú činnosť ( zatiaľ prebehli hospitácie len u 2 členov PK, pokračovať budú v nasledujúcich týždňoch)

  termín: trvalý                                                      zodpovední: Mgr.Walterová, Mgr.

  Jakuš, RNDr.I Jakubcová

  19.4.

  Berie na vedomie:

  -   analýzu výchovno-vzdelávacích výsledkov v 3. štvrťroku 2020/2021

  Schvaľuje:

  -  napísať rodičom  slaboprospievajúcim žiakov prostredníctvom Edupage správu o prospechu ich detí 

  Ukladá:

  -  uskutočniť chýbajúce praktické aktivity a laboratórne práce v závislosti od možností žiakov a časového horizontu

    termín: do júna 2021               zodpovední: všetci vyučujúci BIO, FYZ a CHEM       

  -  dodržiavať TVVP

    termín: trvalý                          zodpovední: všetci členovia                      

  -  príprava žiakov na prijímacie skúšky a Testovanie 9 MAT 2020/2021

    termín:  máj - jún 2021           zodpovedný: Mgr. Monika Porkertová

   

   

  RADA ŠKOLY:

  Termín

  Uznesenie

  26.08.2020

  Uznesenie: 01/2020 - RŠ berie na vedomie informáciu o organizačných a prevádzkových opatrenia v školskom roku 2020/2021 v súvislosti s vírusom COVID 19.

  Uznesenie: 02/2020 - RŠ berie na vedomie informáciu o počtoch žiakov v ZŠ a MŠ Častá na školský rok 2020/2021.

  Uznesenie: 03/2020 - RŠ berie na vedomie návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu pre školský rok 2020/2021 a informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

  Uznesenie: 04/2020 - Rada školy berie na vedomie Správu o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Častá za školský rok 2019/2020 a odporúča zriaďovateľovi Správu o výsledkoch činnosti za školský rok 2019/2020 schváliť bez výhrad.

  Uznesenie 05/2020 - RŠ berie na vedomie informáciu o plánovanej nadstavbe ZŠ Častá.

   

  16.4.2021

  Uznesenie: 01/2021 - Rada školy schvaľuje Správu o výsledkoch hospodárenia základnej školy za rok 2020 a odporúča zriaďovateľovi správu schváliť bez výhrad.

  10. 7.2021

  Z á p i s n i c a

  z výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa

  Základnej školy s MŠ, Hlavná č. 293, 900 89, Častá / k nahliadnutiu u predsedu Rady školy, Ing. Petra Tatranského, PhD.

  Uznesenie: 02/2021

  Rada školy (vrátane delegovaných zástupcov) pri Základnej škole s MŠ v Častej, Hlavná č. 293, prijala na svojom zasadnutí nasledovné uznesenie:

  „Výberové konanie prebehlo podľa vopred prijatých kritérií a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi, vymenovať do funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou v Častej, Hlavná 293, kandidátku Mg. Adrianu Cíferskú“.

   

  2.9.2021

  1. Návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried

  Uznesenie: 03/2021 - RŠ berie na vedomie informáciu o počtoch žiakov v ZŠ a MŠ Častá na školský rok 2021/2022.

  2. Návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu

  Uznesenie: 04/2021 - RŠ berie na vedomie návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu pre školský rok 2021/2022 a informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu.

   

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 330

  Počet tried: 16

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22222221116
  počet žiakov373337364539462730330
  z toho v ŠKD28262211     87

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVMCVSDEJDIHDBVDOVETVFYZGEGHINHUVCHEIFV
  I.A               
  I.B               
  II.A1,4              
  II.B1,13              
  III.A1,13              
  III.B1,19              
  IV.A1,12              
  IV.B1,35              
  V.A1,291,19  1,24     1,38    
  V.B1,681,36  1,36     1,3    
  VI.A1,721,39  1,56    1,281,33    
  VI.B2,061,69  1,5    1,691,63    
  VII.A2,11,9  1,95    2,051,45  2,3 
  VII.B2,322,05  1,53    21,47  2,47 
  VIII.1,851,85  2    1,961,44  2,67 
  IX.1,831,6  1,76    1,961,24  2,24 

  TriedaINFKAJMATMDVMUVNBVNBENEJOBNOBVSKDOdcOZOPVCPRI
  I.A               
  I.B               
  II.A  1,33            
  II.B  1,27            
  III.A1 1,25           1
  III.B1 1,19           1
  IV.A1 1,29           1,41
  IV.B1 1,65           1
  V.A1 1,48            
  V.B1 1,86            
  VI.A1 2,06     1,17      
  VI.B1 2,5     1,25      
  VII.A1,45 2,15     1,2      
  VII.B1,05 2,21     1,32      
  VIII.1 2,3     1,85      
  IX.1 1,96     1,4      

  TriedaPRVRAJSJLSOKSprSVPŠKDTCHTEHTSVTEVTkCTATRHUCV
  I.A               
  I.B    1          
  II.A1,07 1,73 1          
  II.B1,07 1,53 1          
  III.A  1,13 1          
  III.B  1,25 1          
  IV.A  1,47 1          
  IV.B  1,35 1          
  V.A  1,48 1          
  V.B  1,73 1          
  VI.A  2 1          
  VI.B  2,19 1,06          
  VII.A  1,6 1          
  VII.B  1,56 1          
  VIII.  2,19 1,04          
  IX.  2,2 1,07          

  TriedaVLAVUMVYV
  I.A   
  I.B   
  II.A   
  II.B   
  III.A1,13  
  III.B1  
  IV.A1,47  
  IV.B1,53  
  V.A   
  V.B   
  VI.A   
  VI.B   
  VII.A   
  VII.B   
  VIII.   
  IX.   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A170017
  I.B181017
  II.A171700
  II.B151500
  III.A191901
  III.B161600
  IV.A171700
  IV.B181800
  V.A212100
  V.B222200
  VI.A212102
  VI.B171700
  VII.A222201
  VII.B202000
  VIII.272700
  IX.292900

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Cvičenia z MAT0 Mgr. Jozef Jakuš
  Cvičenia zo SJL0 Mgr. Zuzana Pudmarčíková
  Florbal0 Mgr. Tibor Sallai
  Folklórny krúžok Rozárka0 Mgr. Ľubica Cíferská
  Futbalový krúžok0 PhDr. Branislav Vlček
  História s p. uč. Bejdákovou0 Mgr. Tamara Bejdáková
  I.A · Krúžok13 Zuzana Falková
  III. Oddelenie - Oddychová činnosť40 Ing. Dáša Detvanová
  III. Oddelenie - Rekreačná činnosť40 Ing. Dáša Detvanová
  III. oddelenie - Vzdelávacia oblasť výchovy35 Ing. Dáša Detvanová
  III: Oddelenie - Individuálne zamestnanie40 Ing. Dáša Detvanová
  Javory - Individuálne zamestnanie0 Božena Kurkinová
  Javory - Oddychová činnosť0 Božena Kurkinová
  Javory - Rekreačná činnosť0 Božena Kurkinová
  Javory - Vzdelávacia oblasť výchovy0 Božena Kurkinová
  Kreatívny ateliér0 Mgr. Tamara Bejdáková
  ŠKD 3. oddelenie - ŽABKY12 Mgr. Andrea Šándorová
  ŠKD I. oddelenie Javory29 Božena Kurkinová
  ŠKD III. Oddelenie40 Ing. Dáša Detvanová
  Školský digitálny koordinátor0 Mgr. Filip Pudmarčík
  Volejbal0 Mgr. Tibor Sallai

  Záver

  Vypracoval: Mgr.Jozef Jakuš

  V Častej, 26. septembra 2022

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: