• Záverečná správa

 • Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Údaje o škole

  Názov školyZákladná škola s materskou školou Častá, Hlavná 293, 900 89 Častá
  Adresa školyHlavná 293, 900 89 Častá
  Telefón+421 33 6495 211
  E-mailskola@zscasta.sk
  WWW stránkahttps://www.zscasta.sk

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menotelefóne-mail
  RiaditeľMgr.Jozef Jakuš  
  ZRŠ   
  ZRŠ   
  ZRŠ   

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
  predseda   
  pedagogickí zamestnanci   
  ostatní zamestnanci   
  zástupcovia rodičov   
  zástupca zriaďovateľa   
  iní   

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o zriaďovateľovi

  Názov
  Sídlo
  Telefón
  E-mail

  § 2. ods. 1 d

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 324

  Počet tried: 17

  Podrobnejšie informácie:
  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried22222222117
  počet žiakov673532345741374328374
  z toho v ŠKD27292515     96

  § 2. ods. 1 e

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  § 2. ods. 1 f

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov   
  vychovávateľov   
  asistentov učiteľa   
  spolu   

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  TriedaPredmetPočet hodín týždenne

  § 2. ods. 1 g

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

  § 2. ods. 1 h

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé B) Krátkodobé C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

  § 2. ods. 1 i

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

  Druh inšpekcie:

  Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2022/2023, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň:

  - veľmi dobrá

  - dobrá

  - priemerná

  - málo vyhovujúca

  - nevyhovujúca

  - kľúčové pozitívne stránky školy

  - oblasti vyžadujúce zlepšenie

  § 2. ods. 1 j

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  - stručnú analýzu súčasného stavu

  - potreby a pripravované plány

  § 2. ods. 1 k

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

  Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

  Návrh opatrení:

  § 2. ods. 3 a

  ŠVVP na ZŠ

  Počet žiakov so ŠVVP: ?

  § 2. ods. 3 b

  Zapísaní žiaci

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023
   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov       

  § 2. ods. 3 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCVMCVSDEJDIHDBVDOVETVFYZGEGHINHUVCHEIFV
  I.A               
  I.B               
  II.A1,06              
  II.B1,22              
  III.A1,31              
  III.B1,33              
  IV.A1,19              
  IV.B1,19              
  V.A1,431,17  1,87     1,48 1  
  V.B1,641,55  2,05     1,36 1  
  VI.A1,581,16  2,11    1,681,53 1  
  VI.B1,861,33  2,33    1,811,48 1  
  VII.A1,891,39  2,06    1,441,39 11,94 
  VII.B2,561,81  2,25    1,561,69 12,25 
  VIII.A1,81,65  1,9    2,151,55 1,051,45 
  VIII.B21,38  1,38    2,11,43 11,24 
  IX.1,931,67  2,44    2,191,11  1,37 

  TriedaINFKAJMATMDVMUVNBVNBENEJOBNOBVSKDOdcOZOPVCPRI
  I.A               
  I.B               
  II.A  1,12            
  II.B  1,11            
  III.A1 1,25           1,06
  III.B1 1,33           1,13
  IV.A1 1,06           1,18
  IV.B1 1,38           1
  V.A1 1,61            
  V.B1,13 1,64            
  VI.A1 1,58     1,37      
  VI.B1,05 1,95     1,38      
  VII.A1,171,942,33     1,39      
  VII.B1,251,882,63     1,38      
  VIII.A1,2522,45    21,2      
  VIII.B1,191,172,57    1,671,29      
  IX.1,111,51,96    1,921,15      

  TriedaPRVRAJSJLSOKSprSVPŠKDTCHTEHTSVTEVTkCTATRHUCV
  I.A    1          
  I.B    1          
  II.A1 1,41 1          
  II.B1,06 1,22 1          
  III.A  1,63 1          
  III.B  1,6 1          
  IV.A  1,35 1          
  IV.B  1,63 1          
  V.A  1,61 1   11     
  V.B  1,77 1   11     
  VI.A  1,53 1   11     
  VI.B  1,81 1   11     
  VII.A  2,06 1   11     
  VII.B  2,5 1   11     
  VIII.A  1,8 1   11     
  VIII.B  1,95 1   11     
  IX.  2,63 1   11     

  TriedaVLAVUMVYV
  I.A   
  I.B   
  II.A   
  II.B   
  III.A1,25  
  III.B1,27  
  IV.A1,18  
  IV.B1,19  
  V.A  1
  V.B  1
  VI.A  1
  VI.B  1,14
  VII.A  1
  VII.B  1
  VIII.A  1
  VIII.B  1
  IX.  1

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A161601
  I.B141400
  II.A171700
  II.B181800
  III.A161600
  III.B151500
  IV.A181801
  IV.B161600
  V.A232300
  V.B222200
  VI.A202000
  VI.B212100
  VII.A202002
  VII.B161600
  VIII.A212101
  VIII.B212100
  IX.272700

  § 2. ods. 5 a

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  ...

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ...

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  ...

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  ...

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  ...

  § 2. ods. 5 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Cvičenia z MAT pre 9. ročník 1.sk15 Mgr. Jozef Jakuš
  Cvičenia z MAT pre 9. ročník 2.sk12 Mgr. Jozef Jakuš
  Cvičenia zo SJL pre 9. ročník27 Mgr. Zuzana Pudmarčíková
  Florbal 5-634 Mgr. Tibor Sallai
  Folklórny krúžok Rozárka23 Mgr. Ľubica Cíferská
  Futbalový krúžok7 PhDr. Branislav Vlček
  História s p. uč. Bejdákovou2 Mgr. Tamara Bejdáková
  III.A · Krúžok16 Mgr. Anna Klasová
  Kreatívny ateliér22 Mgr. Tamara Bejdáková
  ŠDK0 Mgr. Filip Pudmarčík
  ŠKD 3. oddelenie - ŽABKY12 Mgr. Andrea Šándorová
  ŠKD I. oddelenie Javory29 Božena Kurkinová
  ŠKD III. oddelenie40 Ing. Dáša Detvanová
  Športová príprava9 PhDr. Branislav Vlček
  Triedne mimoškolské aktivity pre 1.A16 Mgr. Zlatka Blahutová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 1.B14 Mgr. Ľubica Cíferská
  Triedne mimoškolské aktivity pre 2.A17 Mgr. Katarína Branišová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 2.B18 Mgr. Zuzana Čamajová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 3.A16 Mgr. Anna Klasová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 3.B15 Mgr. Žofia Lipovská
  Triedne mimoškolské aktivity pre 4.A18 Mgr. Martina Gríková
  Triedne mimoškolské aktivity pre 4.B16 Mgr. Bronislava Kočišek Skalová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 5.A23 Mgr. Karolína Fedáková
  Triedne mimoškolské aktivity pre 5.B18 Mgr. Karin Schildová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 6.A20 RNDr. Elena Bencová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 6.B21 Mgr. Andrea Slaninková
  Triedne mimoškolské aktivity pre 7.A18 PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.
  Triedne mimoškolské aktivity pre 7.B16 RNDr. Iveta Jakubcová
  Triedne mimoškolské aktivity pre 8.A21 Mgr. Adriana Tichá
  Triedne mimoškolské aktivity pre 8.B21 Mgr. Tamara Bejdáková
  Triedne mimoškolské aktivity pre 9.27 Mgr. Monika Walterová
  Večerné čítanie16 Mgr. Anna Klasová
  Večerné čítanie16 Mgr. Anna Klasová
  Volejbal10 Mgr. Tibor Sallai
  Žabky14 Zuzana Falková
  Žiacka školská rada30 PhDr. Barbora Drexlerová, PhD.

  Záver

  Vypracoval: Mgr.Jozef Jakuš

  V Častej, 29. septembra 2023

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: