• Novinky

     • OZNAM! PRE RODIČOV A ŽIAKOV
      • OZNAM! PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      • OZNAM!

       PRE RODIČOV A ŽIAKOV základnej školy:

       1. Pedagogická rada, zo dňa 30. 3. 2020, schválila slovné hodnotenie zo všetkých predmetov, podľa § 55/245 školského zákona. To znamená, že Vás budeme hodnotiť slovne, počas zatvorenia školy, za vaše odovzdané aplikačné úlohy, ktoré vám pripravia naši učitelia a následne ich budete ukladať do vášho osobného portfólia. Všetky informácie budete mať od Vašich triednych učiteľov.
       2. Tento týždeň, od 30. 3. – 3. 4. 2020, sa budete pripájať s Vašimi triednymi učiteľmi cez aplikáciu MS TEAM´S. Uskutočníte skúšku pripojenia, rozhovory, nadstavíte si pravidlá fungovania v online skupine.
       3. Počas tohto týždňa sa venujte vykonávaniu praktických úloh typu:
        • venuj čas aj  pomoci v domácnosti,
        • čítaniu svojej obľúbenej knižky,
        • spoločenskej hre s členmi svojej rodiny,
        • prechádzke v prírode, resp. inej telesnej aktivite,
        • RELAXUJ!
       4. Žiaci od 4. ročníka sa už dnes stretnú v tomto online priestore so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi.
       5. Pre žiakov 1. - 3. ročníka sa toto online stretnutie uskutoční po dohode s triednym učiteľom v priebehu tohto týždňa.
       6. Z online prieskumu nám zatiaľ vyšlo, že 9 žiakov potrebuje počítač a 13 žiakov má problémy s internetovým pripojením. Vieme Vám požičať školské počítače, ak sa dohodnete s vedením školy.  Prosíme rodičov žiakov, ktorí v prieskume uviedli, že majú problém s internetovým pripojením, aby sa taktiež individuálne obrátili na email: pudmarcik@zscasta.sk, budeme to individuálne riešiť.
       7. Ak potrebujete povzbudiť, naša škola ponúka konzultácie so školským psychológom pre všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Spojiť sa môžete emailom: svincakova@zscasta.sk alebo správou cez Edupage. Po dohode si viete stanoviť čas na osobné konzultácie prostredníctvom MS TEAM´S.
       8. Ak potrebuje pomoc pri domácom vzdelávaní, v našej škole funguje pomoc asistentov, školskej špeciálnej pedagogičky. Netýka sa to len integrovaných žiakov, ale všetkých, čo potrebujú pomoc pri organizovaní svojho vzdelávania, vysvetlenia učiva.  Môžete tak urobiť cez emailovú komunikáciu: gmolnarova@hotmail.sk, následne si dohodnete najvyhovujúcejší spôsob online stretnutia. Asistentky učiteľa sú už v spojení so žiakmi, ktorí pod nich spadajú.
       9. A keď už budete zruční v ovládaní nástroja v Office 365 MS TEAM´S, môžete si vytvoriť skupinu so svojimi kamarátmi z triedy a učiť sa s nimi.
       10. Tento oznam platí na tento týždeň od: 30. 3. – 3. 4. 2020, ďalšie informácie dostanete vždy v piatok od riaditeľky školy. Kontakt: riaditelka@zscasta.sk

       Držíme si palce, aby sme spoločne zvládli nový spôsob učenia sa. Neboj sa ozvať svojmu učiteľovi a pýtaj sa ho na to, čo potrebuješ vedieť. :-)

       Vaša škola

      • Dôležitý oznam!

      • Milí rodičia, zajtra - v pondelok 16.3.2020 v čase od 10:00 hod.-11:00 hod. a od 15:30 hod.-16:30 hod. si môžete prísť pre učebnice a pracovné zošity do školy. Prosím Vás, aby ste pritom dodržali všetky potrebné preventívne opatrenia. Ďakujeme za pochopenie!

     • OZNAM ZŠ s MŠ Častá
      • OZNAM ZŠ s MŠ Častá

      • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR je od utorka (10. 3. 2020) ZŠ s MŠ Častá zatvorená.

       Dnes zasadol Ústredný krízový štáb a na svojom zasadnutí prijal tvrdé preventívne opatrenia. Od pondelka (16. 3. 2020) je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia na základe ohrozenia zdravia 2. stupňa. Táto bude trvať od pondelka ďalších minimálne 14 dní, t. j. od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020.

       Vedenie školy, učitelia a prevádzkoví pracovníci školy naďalej pracujú nasledovným spôsobom:

       • Učitelia v rámci práce na doma pracujú na zadaných úlohách. Vzdelávajú našich žiakov online. Denne pripravujú a kontrolujú úlohy pre žiakov. Úlohy sú zadávané podľa rozvrhu hodín. Čas, ktorý treba venovať úlohám, je približne 2 hodiny. Odporúčame deťom a rodičom zaviesť si denný režim (kedy si pozriem domáce úlohy, kedy ich vypracujem, kedy sa venujem sebe...). Úlohy zadávame v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. prostredníctvom Edupage. Kto stratil prihlasovacie údaje na Edupage, nech kontaktuje emailom pána učiteľa Pudmarčíka: pudmarcik@zscasta.sk.
       • Prevádzkoví pracovníci denne etapovito dezinfikujú školu a školské zariadenia.
       • Počas tohto obdobia sa rušia všetky plánované súťaže, olympiády a akcie školy.

       Dôrazne žiadame rodičov a žiakov, aby dôsledne dodržiavali aj nasledovné pokyny:

       • Počas zatvorenia školských zariadení platí prísny zákaz zoskupovania sa. Nestretávať sa so spolužiakmi! Nestretávať sa ani v rámci pobytu vonku - na ihriskách..., radšej voliť individuálne prechádzky s rodinou.
       • Prísny zákaz vstupu do areálu školy, s výnimkou zamestnancov a pracovníkov vykonávajúcich práce na multifunkčnom ihrisku v areály školy!
     • Oznámenie o prerušení vyučovania v ZŠ s MŠ Častá
      • Oznámenie o prerušení vyučovania v ZŠ s MŠ Častá

      • Vážení rodičia, v dôsledku sprísnenia preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu je vyučovanie a prevádzka našej ZŠ s MŠ Častá, t. j. školy, materskej školy, jedálne a školského klubu detí

       PRERUŠENÁ,

       na základe Príkazu zriaďovateľa ZŠ s MŠ Častá

       od utorka 10. 3. 2020 do utorka 17. 3. 2020 vrátane.

        

       Prosíme zákonných zástupcov žiakov priebežne sledovať informácie na webovom sídle školy, resp. na facebooku školy z nasledovných dôvodov:

       • informácie o domácom vzdelávaní žiakov,
       • možná úprava termínu začiatku vyučovania.

       Odporúčame:

       • zdržiavať sa v domácom prostredí,
       • nenavštevovať obchodné centrá a hromadné podujatia,
       • nestretávať sa so spolužiakmi,
       • využiť tento čas na samoštúdium,
       • očakávať zaslanie domácich úloh od vyučujúcich,
       • sledovať stránky školy - www.zscasta.sk, Edupage, Facebook.
       • nedávať strážiť deti starým rodičom.

       Pre rodičov:

       Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára: http://bit.ly/ocr-korona

        

       Príkaz starostu:

        

        

        

        

     • Opatrenia školy proti šíreniu vírusov
      • Opatrenia školy proti šíreniu vírusov

       1. Naša ZŠ s MŠ denne dôsledne dezinfikuje priestory školy, hlavne sociálne zariadenia, školskú jedáleň, kľučky, vodovodné kohútiky (upratovačky, školník, pracovníčky jedálne)
       2. ZŠ s MŠ bude odporúčať vylučovať z kolektívu chorých – zvýšená teplota, kašeľ,... (triedni učitelia budú ihneď kontaktovať zákonného zástupcu)
       3. Škola nebude uskutočňovať žiadne výlety, exkurzie do zahraničia, ale ani na Slovensku
       4. Škola denne cez rozhlasové vysielanie v spolupráci so školským parlamentom bude pripomínať preventívne opatrenia pre deti a zamestnancov
       5. Škola bude viesť deti k dôslednému umývaniu rúk (všetci pedagogickí. zamestnanci)
       6. Dôrazne apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, že ak sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu
     • Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu
      • Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

       Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

       RUŠIA SA:

       1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

       2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

       Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

       MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

       MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.

       Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

       Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

       Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

       • V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe, v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
       • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
       • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

       1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
       2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
       3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
       4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

       Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí:

       Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón.

       MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

       • realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
       • ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
       • pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
       • ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

       Call centrá:

       • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682·
       • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
     • Usmernenie Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu
      • Usmernenie Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

       V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

       • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
       • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
       • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

            Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.