• Novinky

     • riaditelske volno
      • 16.9.2022 - Riaditeľské voľno

      • Riaditeľ ZŠ s MŠ Častá, v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 150 odsek 5 a v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka udeľuje

       riaditeľské voľno dňa 16. septembra 2022 (piatok)

       žiakom ZŠ 1.-9. ročníka z organizačných a prevádzkových dôvodov.
       V prevádzke nebude školská jedáleň ani školský klub detí.

       Riadne vyučovanie bude pokračovať pondelok 19.9.2022.

       V Častej, 12.9.2022

       Mgr. Jozef Jakuš, riaditeľ školy