• Novinky

     • Zber papiera
      • Zber papiera

      • Jarný zber papiera sa uskutoční v dňoch od

       3. 4. 2023 - 5. 4. 2023 v čase od 14:00 - 17:00

       na školskom dvore.

       Zbiera sa zviazaný papier - noviny, časopisy, knihy, kancelárske papiere, zošity.

       Kartóny sa nezberajú!

     • Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2023/24
      • Zápis do 1. ročníka v šk. roku 2023/24

      • VÁŽENÍ RODIČIA BUDÚCICH PRVÁKOV,

       VÁŽIME SI VÁŠ ZÁUJEM O NAŠU ŠKOLU.

       Zápis do prvého ročníka na školský rok 2023/24 sa uskutoční formou osobného stretnutia
       v priestoroch budovy Novej školy
       za účasti dieťaťa

       dňa 13. apríla 2023 (štvrtok)

       od 14:00 do 17:00 hod.

        

       Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa do 1. ročníka v školskom roku 2023/2024 je potrebné vyplniť ELEKTRONICKÝ FORMULÁR -  PRIHLÁŠKU na stránke školy do 11.4.2023.

       Dňa 27.3.2023 o 16:30 hod. sa uskutoční predzápisové stretnutie pre rodičov budúcich prvákov v MŠ, Na vŕšku 430.

       Tešíme sa na spoluprácu vo vzdelávaní našich žiakov.

       Mgr. Jozef Jakuš
       riaditeľ školy

       Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia 6 rokov.

       Na zápis do 1. ročníka musia znovu prísť aj tie deti, ktoré mali v minulom školskom roku odklad povinnej školskej dochádzky.

       Predčasné zaškolenie dieťaťa

       Školský zákon  umožňuje predčasné zaškolenie dieťaťa. Ide o dieťa, ktoré dovŕši 6 rokov v termíne od 1.9. do 31.12. príslušného kalendárneho roka. K tejto žiadosti treba priložiť doklad vyšetrenia školskej zrelosti psychológom a pediatrom.

       Pokračovanie v predprimárnom vzdelávaní

       (ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY)

       V prípade , že dieťa nespĺňa kritéria školskej zrelosti, tak školský zákon umožňuje požiadať materskú školu o POKRAČOVANIE plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

       K tejto žiadosti zákonný zástupca musí doložiť materskej škole aj:

       • písomný súhlas príslušného zariadenia CPPPaP
       • písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
       • informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

       (Aj takéto dieťa musíte zapísať do školy.)

        

       Základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť,  aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka a rady ako pripraviť dieťa na nástup do školy nájdete v prílohe.

        

       INFO:

       Prosíme rodičov detí, ktorí majú záujem prihlásiť svoje dieťa do prvého ročníka na našu školu, ale nenavštevujú MŠ v Častej, aby ste nás čo najskôr kontaktovali a dali o sebe vedieť + vyplnili elektronickú prihlášku.

       Kontakt: riaditel@zscasta.sk, +421 33 6495 211

        

       Prihlásenie do 5.ročníka prípadne aj do iného ročníka, sa vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka – je potrebné vyplniť elektronický formulár – prihlášku na stránke školy.

     • Stavebné práce v okolí školy
      • Stavebné práce v okolí školy

      • Vážení rodičia a žiaci, prosím venujte pozornosť nasledujúcemu oznamu.

       V nasledujúcich mesiacoch budú realizované stavebné práce v okolí a areáli MŠ, ZŠ za plnej prevádzky oboch vzdelávacích inštitúcií.

       Oboznámenie: upozorňujeme na zvýšený pohyb stavebných vozidiel, na povinnosť dodržiavať pokyny a bezpečnostné opatrenia počas realizácie stavebných prác.

       Nevyhnutnosť dodržiavať nasledovné pokyny:

       1. Prosíme minimalizovať pohyb osobných vozidiel v ranných a popoludňajších hodinách na ulici Na vŕšku.
       2. Pohyb osôb a dopravných prostriedkov je možný len po vyhradených priestoroch a mimo priestoru ohrozenia.
       3. Rešpektovať bezpečnostné a dopravné značenia.
       4. Z dôvodu ochrany majetku rešpektovať zákazy vjazdu motorových vozidiel a na ich parkovanie používať vyhradené parkovacie miesta mimo zóny ochranného pásma.
       5. Zákaz vstupovať do ohradeného a vyznačeného priestoru stavenísk.

       Žiadame o spoluprácu a tolerantnosť všetky zainteresované osoby v záujme zaistenia bezpečnej a úspešnej realizácie stavby.

       Ďakujeme.

       S pozdravom

       Mgr. Jozef Jakuš
       riaditeľ školy