• Novinky

     • Milí rodičia našich klubáčikov!
      • Milí rodičia našich klubáčikov!

      • Priestory Čarovného lesa – nášho školského klubu detí zostali v marci prázdne. Naše vychovávateľské srdiečka sú naopak plné lásky k Vašim ratolestiam a túžia po naplnení činnosťou a kontaktom s nimi.

       Preto nám dovoľte predstaviť Vám nové možnosti, ktoré pre deti pripravujeme.

       Prvá možnosť ako si spestriť popoludňajšie chvíle doma je nová Facebooková stránka nášho Školského klubu Čarovný les: https://www.facebook.com/SkolskyKlubDetiCarovnyLes/. Tu budete nachádzať nápady a námety ako sa nám darí zahnať nudu.

       Druhá možnosť kam budeme smerovať naše aktivity je On line trávenie voľného času prostredníctvom aplikácie Teams. Budeme sa stretávať 3x do týždňa (pondelok, streda a piatok) o 14.00.

       Rozvrh na prvý májový týždeň (4.5.- 8.5.)  je nasledovný. Nakoľko je 8. máj sviatok, prvé stretnutie s Božkou bude vo štvrtok:

       • Pondelok (4.5.) o 14.00 Dáška a jej oddelenie Brezy
       • Streda: (6.5.) o 14.00 Andrejka a jej oddelenie Duby
       • Štvrtok: (7.5.) o 14.00 Božka a jej oddelenie Lipy

       Po prvom týždni doladíme postupne všetky voľnočasové priania našich klubáčikov.

        

       Veľmi sa tešíme Dáška, Andrejka a Božka.

     • OZNAM PRE RODIČOV!
      • OZNAM PRE RODIČOV!

      •      Milí rodičia, týmto Vám oznamujeme, že budúci týždeň, v termíne od 27.-30. 4. 2020 sa uskutočnia triedne rodičovské stretnutia ZŠ v online priestore MS Team´s. Presný dátum a hodinu si s Vami dohodnú triedni učitelia Vašich detí.

        

            V termíne, keď bude rodičovské stretnutie deviateho ročníka sa súbežne uskutoční aj poradenstvo pre rodičov v súvislosti s prihlasovaním na stredné aj odborné školy.

        

            Program stretnutia:

       1. Privítanie
       2. Stratégia a systém vzdelávania našej školy vo vyučovaní na diaľku
       3. Hodnotenie – priebežné i záverečné /externé i interné usmernenie
       4. Spätná väzba z Vašej strany
       5. Ponuka: odborná pomoc, ŠKD aktivity
       6. Rôzne – Čo od nás potrebujete?
       7. Záver

        

       Tešíme sa na Vašu účasť a konštruktívne rozhovory!

        

        

                                                                                        Mgr. Adriana Cíferská

                                                                                       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

     • Usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do 1. ročníka
      • Usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do 1. ročníka

      • POZOR ZMENA !

       Zmena vychádza z rozhodnutia MŠVVaŠ SR

       z 26. marca 2020 (Číslo: 2020/10610:1-A1030).

        

       V prípade ďalšieho usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré by menilo nižšie spomínané podmienky zápisu na našej škole, vás budeme včas informovať.

       V súlade s Vyhláškou MŠ SR č.320/2008 Zb. o základnej škole a Zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ školy oznamuje rodičom, že zápis do ZŠ v Častej na školský rok 2020/2021 sa uskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie elektronickou formou.

        

       Zápis sa uskutoční v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2020

       elektronickou formou,

       bez účasti detí.

        

       Každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy. Do 5.ročníka, prípadne aj do iného ročníka, sa vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

       Postup:

       1.zákonný zástupca vyplní elektronicky prihlášku do 30.4.2020 (viď. na úvodnej stránke ZŠ edupage - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA)

       2. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v tomto čase predložíte vytlačenú prihlášku a rodný list dieťaťa (o termíne budeme informovať na webe školy),

       3. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,

       4. ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. (Prosím ak budete žiadať o odklad, prosím informáciu uviesť a zapísať v elektronickej prihláške do poznámky.)

       /Ak rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, ponúkame možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti zaslaním mailu info@cpppappezinok.sk alebo elektronická objednávka na vyšetrenie www.cpppappezinok.sk , tel. kontakt 033 641 2267 - CPPPaP, M.R.Štefánika 15, Pezinok.

       V predmete mailu prosím uveďte: zaškolenie. V maile je postačujúce uviesť meno zákonného zástupcu a telefónny kontakt za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie po obnovení prevádzky nášho zariadenia, kedy budete telefonicky oslovení a následne pozvaní na psychologické vyšetrenie./.

       5. všetky bližšie informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté pri overení údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (o termíne budeme informovať na webe školy).

       6. V prípade otázok ma kontaktujte riaditelka@zscasta.sk

       Tešíme sa na spoluprácu vo vzdelávaní našich žiakov.

       Mgr. Adriana Cíferská

       riaditeľ školy