• Novinky

     • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie
      • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       V pondelok 22.2.2021 otvárame brány našej školy pre žiakov 1. stupňa -  obnovuje sa prezenčné vyučovanie1. stupňa ZŠ a ŠKD.  Veríme, že je to nateraz konečné rozhodnutie. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

       Ďakujeme Vám za porozumenie, spoluprácu a rešpektovanie všetkých usmernení, ktoré súvisia s otvorením našej školy a ŠKD.

       Vážení rodičia, zároveň Vás prosíme, aby ste aj pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa alebo v rodine nechali dieťa doma a neohrozili tak celé pracovisko základnej školy. Taktiež Vás žiadame, aby každý  zákonný zástupca v prípade ochorenia na COVID-19 toto bezprostredne oznámil triednemu učiteľovi, rovnako aj príznaky u svojho dieťaťa. Iba zodpovedný prístup v danej situácii umožní udržať školu čo najdlhšie otvorenú. Predovšetkým chceme predísť situácii, v ktorej by sme školu museli opäť zatvoriť. Vďaka spolupráci rodiny a školy, včasným informovaním to spoločne zvládneme.

       Želám šťastný a pokojný návrat do školy!

       Mgr. A. Cíferská
       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

        

       V sobotu, 20.2.2021 prebehne v Častej obecné testovanie/podľa informácií na obecnej stránke obce Častá. Prosím nahláste pri registrácii na testovanie, že ste zákonný zástupca /rodič/ žiaka našej školy.

       (Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie  (mutácie vírusu) COVID-19 na území Slovenskej republiky odporúčame, aby sa dali testovať obaja zákonní zástupcovia, prípadne aj ďalší členovia rodiny, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti.)

       Ďakujeme!

       Všetky podrobné informácie nájdete v prílohe:

     • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania
      • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania

      • Vážení rodičia!

       Testovanie AG- testami prebehne v budove telocvične základnej školy v sobotu 6.2.2021 v čase od 8:00 hod- 15:30 hod. Toto testovanie je určené len pre:

       • zamestnancov ZŠ s MŠ Častá
       • jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
       • jedného zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy žijúceho v spoločnej domácnosti

       Aby ste nemuseli stáť v radoch, testovať sa bude výhradne na základe registrácie. Ak by ste s tým mali problém, môžete sa registrovať priamo u nášho informatika, Mgr. Filipa Pudmarčíka kontaktovaním prostredníctvom Edupage alebo na emailovej adrese: pudmarcik@zscasta.sk.

       Termíny na registráciu sú uvedené v päťminútových intervaloch, pričom na jeden termín je možné registrovať maximálne 4 záujemcov. Na registráciu použite tento odkaz: http://bit.ly/mom-zscasta

       Podrobnejšie informácie nájdete v sprievodnom liste

        

     • 2 % pre našu školu
      • 2 % pre našu školu

      • Vážení rodičia,

       tak, ako každý rok, si vás aj teraz dovoľujem v mene Rady rodičov osloviť so žiadosťou, či skôr prosbou o darovanie 2% z vašich daní nášmu občianskemu združeniu. Všetky peniaze, ktoré vyzbierame od vás – rodičov, vraciame do školy v podobe zodpovedných investícií do vybavenia, techniky a v ostatnom pandemickom roku aj do dezinfekcie a ochranných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné aj po návrate detí do školy.

       Keď som podobný list písala takmer pre rokom, asi ako všetci, aj ja som dúfala, že v tomto čase už bude pandémia minulosťou a náš život bude fungovať v normálnom režime. Situácia je však ešte komplikovanejšia a návrat do normálu ďaleko. Napriek tomu, je dôležité, aby sa naša škola rozvíjala a bola pripravená na všetky zmeny a výzvy, ktoré nás čakajú.

       Dokážeme to aj vďaka vašim 2% z dane.

       Ďakujeme.

       Mgr. Kristína Slezáková,
       predsedníčka RR

     • Otvorenie škôl - január 2021
      • Otvorenie škôl - január 2021

      • Milí rodičia,
       podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese, sa naša škola nachádza v IV. stupni varovania, tzv. čiernej fáze COVID AUTOMATU spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Znamená to, že MŠ a ŠKD bude možné otvoriť iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v „kritickej infraštruktúre“.
       Na základe týchto požiadaviek Vás žiadame o vyjadrenie, či Vaše zamestnanie spadá do kritickej infraštruktúry.

       1. Doprava - Cestná doprava, Letecká doprava, Vodná doprava, Železničná doprava
       2. Elektronické komunikácie-Satelitná komunikácia, Siete a služby pevných elektronických komunikácií a mobilných elektronických komunikácií
       3. Energetika-Baníctvo, Elektroenergetika, Plynárenstvo, Ropa a ropné produkty
       4. Pošta-Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk a obstarávateľská činnosť
       5. Priemysel-Farmaceutický priemysel, Hutnícky priemysel, Chemický priemysel
       6. Informačné a komunikačné technológie-Informačné systémy a siete
       7. Voda a atmosféra-Meteorologická služba, Vodné stavby, Zabezpečovanie pitnej vody
       8. Zdravotníctvo-
       9. Financie-Bankovníctvo, Finančné trhy, Systémy riadenia verejných financií.
       Kritickú infraštruktúru definuje zákon č. 45/2011 Z.z., https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-45 

       V súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach v tejto dobe smeruje naša pozornosť hlavne na rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov, pracovníkov v elektrárňach, pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou home office a vaša pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

        

       Materská škola

       bude len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v „kritickej infraštruktúre“ a pre deti, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (homeoffice) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       Na základe výsledkov prieskumu medzi rodičmi bude MŠ otvorená v obmedzenej prevádzke, t.j. deti budú spojené podľa počtu do tried (zmiešané skupiny) a sústredené v jednej budove ZŠ Častá (predpokladáme, že to bude v hlavnej budove základnej školy).  Predpoklad otvorenia MŠ je od 11.1.2021, pretože musíme vyhodnotiť prieskum dotazníka, overiť ho a pani učiteľky sa musia dať pretestovať.

        

       Základná škola

       Prezenčná forma vzdelávania bude prebiehať doobeda a poobede ako ŠKD. Deti budú spojené v triedach po ročníkoch. Otvorenie ŠKD bude po vyhodnotení dotazníka od 11.1.2021. O žiakov sa budú starať vychovávateľky a pedagogické asistentky s negatívnym testom.

       Prosíme Vás o zodpovedné vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete po prihlásení v Edupage.

       S úctou, krízový štáb školy.

     • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!
      • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

      • Vážení rodičia žiakov 2. stupňa ZŠ, milí žiaci,

       na základe úplne nových informácií, ktoré dnes ráno prezentoval minister školstva, má riaditeľ školy do 18.12.2020 (zajtra) zrealizovať prieskum prostredníctvom dotazníkov, na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov.

       Z tohto dôvodu žiadame rodičov žiakov 2. stupňa o vyplnenie krátkeho dotazníka k nástupu do školy v januári 2021.

       V záujem rýchleho a prehľadného vyhodnotenia Vás veľmi prosíme:

       1) Vyplňte dotazník obratom, najneskôr do piatku 18.12.2020 do 10:00 hod.

       2) Stačí, ak dotazník vyplní len jeden z rodičov po dohode s druhým rodičom.

       DOTAZNÍK PRE RODIČA A ŽIAKA 2. STUPŇA ZŠ:

       http://bit.ly/navrat2021

       Je veľmi dôležité, aby ste sa tohto prieskumu zúčastnili všetci!

       Stručné vysvetlenie nájdete v úvode dotazníka. Viac informácií poskytneme dodatočne. Teraz si len plníme svoju prvotnú povinnosť.

       Ďakujeme Vám za spoluprácu.

       S pozdravom,

       Mgr. Adriana Cíferská

       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

     • Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu
      • Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu

      • Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

       • Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu aj druhý stupeň ZŠ. SŠ pokračujú v dištančnej výučbe.
       • Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.
       • MŠ a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.
       • Pevne verím, že sa situácia upokojí a stabilizuje a že v danom termíne sa nám podarí vrátiť sa do škôl.
       • Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.
       • Od pondelka prejdú všetky VŠ na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester.

       23.10. bude samostatná tlačová beseda, kde sa predstavie ďalšie informácie a opatrenia v školstve.

     • Oznam (k 12.10.2020)
      • Oznam (k 12.10.2020)

      • ZMENY NA ÚSEKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

       1. Rozhodnutie ministra školstva slovenskej republiky - Bratislava 11. októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810

       ROZHODNUTIE

       • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou
       • v našej základnej škole sa realizujú len krúžky, pri ktorých nedochádza k premiešavaniu skupín detí rôznych tried
       • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
        • výlety a exkurzie,
        • športové výcviky a školské športové súťaže,
        • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
        • kurzy na ochranu života a zdravia,
        • kurzy pohybových aktivít v prírode,
        • saunovanie,
        • dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie
       • V našej základnej škole sme o dotáciu na LVVK a ŠKvP požiadali, ale zatiaľ nič neobjednávame. Čakáme na zmenu mimoriadnej situácie.

       2. Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

       • V našej základnej škole nedokážeme personálne zabezpečiť fungovanie ranného školského klubu, pretože sa tam premiešava 8 tried prvého stupňa, muselo by tam byť 8 pedagogických pracovníkov.
       • Ranný školský klub od 15.10.2020 nebude fungovať až do odvolania.
       • Pristúpili sme preto ku kompromisu, a to, že škola sa až do odvolania bude otvárať o 7:15 hod. Žiaci budú vstupovať do školy dvoma vchodmi nato určenými, bez toho, aby sa zhromažďovali pred budovou školy.
       • Poobedné školský klub bude k dispozícii naďalej. Dokážeme zastrešiť 4 triedy po ročníkoch /1.A+1.B = 27, 2.A+2.B =27 , 3.A+3.B=15, 4.A+A.B=12/. Vzhľadom na vyššie uvedené odporučenia Vás žiadame, ak je to vo Vašich možnostiach, a mohli by ste v tomto núdzovom stave zabezpečiť poobednú činnosť v rodine, pomohlo by to dodržať podmienku nepremiešavania skupín a zmenšiť počty žiakov v triedach ŠKD.

       3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy.

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (dostanete pri vchode).

       Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovom portáli školy.

       Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.

       Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily alebo telefonicky a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

       Komunikačné kanály:

       • s učiteľmi môžete cez edupage alebo ráno pred vyučovaním telefonicky, prípadne emailom
       • s vedením školy emailom: riaditelka@zscasta.sk, telefonicky: 033 6495 211, 0911 388 466,
       • s odborným tímom /psychológ, sociálny pedagóg/: 0951 437 603,
       • so špeciálnou pedagogičkou: 0949 320 509
       • s ŠKD: 0914 240 744,
       • s jedálňou: 033 6404 007,
       • sťažnosti vybavuje: Mgr. Jozef Jakuš – staznosti@zscasta.sk
       • komunikácia sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 7:30 hod. – 15:00 hod.

       4. Telesná a hudobná výchova sa odporúča realizovať.

       Realizuje len teoretickou formou. Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania)

       Realizujeme v rámci dvoch vyučovacích hodín s triednym učiteľom aktivity zamerané na upevnenie triedneho kolektívu.

       5. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

       Ďakujeme za pochopenie, v prípade Vašich otázok sme Vám k dispozícii.

       V Častej dňa: 12.10. 2020

       Vaša škola :-)

        Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

      • List pre rodičov

      •  Milí rodičia,

       v prvom rade, sa Vám chceme poďakovať za Vašu trpezlivosť a spoluprácu s nami. Ako prejav vďaky, by sme radi deťom spríjemnili , aj čas pred spaním... a to čítaním rozprávky, či príbehu na dobrú noc. Touto cestou vás opäť prosíme o pomoc. Večer pred spaním môžete deťom pustiť videonahrávku s príbehmi. Ďakujeme!!!

       Pre 1. ročník: Robert Horka: Rozprávky z kazateľnice Medúšik
       Pre 2. ročník: Peter Stoličný: Dobrý deň, opica Škorica: veselé príbehy o slušnom správaní
       Pre 3. a 4. ročník: Astrid Lindgrenová: Pipi dlhá pančucha
       Pre 4.ročník: Roald Dahl, ktorý napísal: “Ak máš pekné myšlienky, budú ti vyžarovať z tváre ako slnečné lúče a vždy budeš vyzerať pekne.“: Zázračný prst
       Ranné čítanie: pre 4. ročník Vladimír Leksa-Pichanič:„Bájky z pierka albatrosa“     • Milí rodičia našich klubáčikov!
      • Milí rodičia našich klubáčikov!

      • Priestory Čarovného lesa – nášho školského klubu detí zostali v marci prázdne. Naše vychovávateľské srdiečka sú naopak plné lásky k Vašim ratolestiam a túžia po naplnení činnosťou a kontaktom s nimi.

       Preto nám dovoľte predstaviť Vám nové možnosti, ktoré pre deti pripravujeme.

       Prvá možnosť ako si spestriť popoludňajšie chvíle doma je nová Facebooková stránka nášho Školského klubu Čarovný les: https://www.facebook.com/SkolskyKlubDetiCarovnyLes/. Tu budete nachádzať nápady a námety ako sa nám darí zahnať nudu.

       Druhá možnosť kam budeme smerovať naše aktivity je On line trávenie voľného času prostredníctvom aplikácie Teams. Budeme sa stretávať 3x do týždňa (pondelok, streda a piatok) o 14.00.

       Rozvrh na prvý májový týždeň (4.5.- 8.5.)  je nasledovný. Nakoľko je 8. máj sviatok, prvé stretnutie s Božkou bude vo štvrtok:

       • Pondelok (4.5.) o 14.00 Dáška a jej oddelenie Brezy
       • Streda: (6.5.) o 14.00 Andrejka a jej oddelenie Duby
       • Štvrtok: (7.5.) o 14.00 Božka a jej oddelenie Lipy

       Po prvom týždni doladíme postupne všetky voľnočasové priania našich klubáčikov.

        

       Veľmi sa tešíme Dáška, Andrejka a Božka.

     • OZNAM PRE RODIČOV!
      • OZNAM PRE RODIČOV!

      •      Milí rodičia, týmto Vám oznamujeme, že budúci týždeň, v termíne od 27.-30. 4. 2020 sa uskutočnia triedne rodičovské stretnutia ZŠ v online priestore MS Team´s. Presný dátum a hodinu si s Vami dohodnú triedni učitelia Vašich detí.

        

            V termíne, keď bude rodičovské stretnutie deviateho ročníka sa súbežne uskutoční aj poradenstvo pre rodičov v súvislosti s prihlasovaním na stredné aj odborné školy.

        

            Program stretnutia:

       1. Privítanie
       2. Stratégia a systém vzdelávania našej školy vo vyučovaní na diaľku
       3. Hodnotenie – priebežné i záverečné /externé i interné usmernenie
       4. Spätná väzba z Vašej strany
       5. Ponuka: odborná pomoc, ŠKD aktivity
       6. Rôzne – Čo od nás potrebujete?
       7. Záver

        

       Tešíme sa na Vašu účasť a konštruktívne rozhovory!

        

        

                                                                                        Mgr. Adriana Cíferská

                                                                                       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

     • Usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do 1. ročníka
      • Usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do 1. ročníka

      • POZOR ZMENA !

       Zmena vychádza z rozhodnutia MŠVVaŠ SR

       z 26. marca 2020 (Číslo: 2020/10610:1-A1030).

        

       V prípade ďalšieho usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré by menilo nižšie spomínané podmienky zápisu na našej škole, vás budeme včas informovať.

       V súlade s Vyhláškou MŠ SR č.320/2008 Zb. o základnej škole a Zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ školy oznamuje rodičom, že zápis do ZŠ v Častej na školský rok 2020/2021 sa uskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie elektronickou formou.

        

       Zápis sa uskutoční v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2020

       elektronickou formou,

       bez účasti detí.

        

       Každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy. Do 5.ročníka, prípadne aj do iného ročníka, sa vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

       Postup:

       1.zákonný zástupca vyplní elektronicky prihlášku do 30.4.2020 (viď. na úvodnej stránke ZŠ edupage - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA)

       2. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v tomto čase predložíte vytlačenú prihlášku a rodný list dieťaťa (o termíne budeme informovať na webe školy),

       3. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,

       4. ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. (Prosím ak budete žiadať o odklad, prosím informáciu uviesť a zapísať v elektronickej prihláške do poznámky.)

       /Ak rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, ponúkame možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti zaslaním mailu info@cpppappezinok.sk alebo elektronická objednávka na vyšetrenie www.cpppappezinok.sk , tel. kontakt 033 641 2267 - CPPPaP, M.R.Štefánika 15, Pezinok.

       V predmete mailu prosím uveďte: zaškolenie. V maile je postačujúce uviesť meno zákonného zástupcu a telefónny kontakt za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie po obnovení prevádzky nášho zariadenia, kedy budete telefonicky oslovení a následne pozvaní na psychologické vyšetrenie./.

       5. všetky bližšie informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté pri overení údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (o termíne budeme informovať na webe školy).

       6. V prípade otázok ma kontaktujte riaditelka@zscasta.sk

       Tešíme sa na spoluprácu vo vzdelávaní našich žiakov.

       Mgr. Adriana Cíferská

       riaditeľ školy

     • OZNAM! PRE RODIČOV A ŽIAKOV
      • OZNAM! PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      • OZNAM!

       PRE RODIČOV A ŽIAKOV základnej školy:

       1. Pedagogická rada, zo dňa 30. 3. 2020, schválila slovné hodnotenie zo všetkých predmetov, podľa § 55/245 školského zákona. To znamená, že Vás budeme hodnotiť slovne, počas zatvorenia školy, za vaše odovzdané aplikačné úlohy, ktoré vám pripravia naši učitelia a následne ich budete ukladať do vášho osobného portfólia. Všetky informácie budete mať od Vašich triednych učiteľov.
       2. Tento týždeň, od 30. 3. – 3. 4. 2020, sa budete pripájať s Vašimi triednymi učiteľmi cez aplikáciu MS TEAM´S. Uskutočníte skúšku pripojenia, rozhovory, nadstavíte si pravidlá fungovania v online skupine.
       3. Počas tohto týždňa sa venujte vykonávaniu praktických úloh typu:
        • venuj čas aj  pomoci v domácnosti,
        • čítaniu svojej obľúbenej knižky,
        • spoločenskej hre s členmi svojej rodiny,
        • prechádzke v prírode, resp. inej telesnej aktivite,
        • RELAXUJ!
       4. Žiaci od 4. ročníka sa už dnes stretnú v tomto online priestore so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi.
       5. Pre žiakov 1. - 3. ročníka sa toto online stretnutie uskutoční po dohode s triednym učiteľom v priebehu tohto týždňa.
       6. Z online prieskumu nám zatiaľ vyšlo, že 9 žiakov potrebuje počítač a 13 žiakov má problémy s internetovým pripojením. Vieme Vám požičať školské počítače, ak sa dohodnete s vedením školy.  Prosíme rodičov žiakov, ktorí v prieskume uviedli, že majú problém s internetovým pripojením, aby sa taktiež individuálne obrátili na email: pudmarcik@zscasta.sk, budeme to individuálne riešiť.
       7. Ak potrebujete povzbudiť, naša škola ponúka konzultácie so školským psychológom pre všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Spojiť sa môžete emailom: svincakova@zscasta.sk alebo správou cez Edupage. Po dohode si viete stanoviť čas na osobné konzultácie prostredníctvom MS TEAM´S.
       8. Ak potrebuje pomoc pri domácom vzdelávaní, v našej škole funguje pomoc asistentov, školskej špeciálnej pedagogičky. Netýka sa to len integrovaných žiakov, ale všetkých, čo potrebujú pomoc pri organizovaní svojho vzdelávania, vysvetlenia učiva.  Môžete tak urobiť cez emailovú komunikáciu: gmolnarova@hotmail.sk, následne si dohodnete najvyhovujúcejší spôsob online stretnutia. Asistentky učiteľa sú už v spojení so žiakmi, ktorí pod nich spadajú.
       9. A keď už budete zruční v ovládaní nástroja v Office 365 MS TEAM´S, môžete si vytvoriť skupinu so svojimi kamarátmi z triedy a učiť sa s nimi.
       10. Tento oznam platí na tento týždeň od: 30. 3. – 3. 4. 2020, ďalšie informácie dostanete vždy v piatok od riaditeľky školy. Kontakt: riaditelka@zscasta.sk

       Držíme si palce, aby sme spoločne zvládli nový spôsob učenia sa. Neboj sa ozvať svojmu učiteľovi a pýtaj sa ho na to, čo potrebuješ vedieť. :-)

       Vaša škola