• Novinky

      • Online stretnutie rodičov predškolákov k zápisu do 1. ročníka

      • Naše spoločné online stretnutie sa uskutoční 7. 4. 2021 o 17:00 hod. Budeme sa rozprávať na tému školskej zrelosti.

       Všetci predškoláci navštevujúci našu MŠ, aj nahlásení záujemcovia dostanete email s odkazom na pripojenie.

       Pre rodičov, ktorí sa nestihli nahlásiť na naše online stretnutie a majú záujem zúčastniť sa, uverejňujeme nasledovný link, pomocou ktorého sa môžete k nám pridať.

       Kliknite na pripojenie do stretnutia

     • Zápis detí do školy.
      • Zápis detí do školy.

      •  

       Vážení rodičia, vážime si Váš záujem o našu školu.

        

       Zápis sa uskutoční v termíne:

       od 12.apríla do 21. apríla 2021

       elektronickou formou, bez účasti detí.

       Ak ste sa rozhodli zapísať svoje dieťa v školskom roku 2021/2022 na našej ZŠ, vzhľadom na pandemickú situáciu bude tu zverejnený elektronický formulár - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA ktorú máte možnosť vypísať v pohodlí domova.

        

       Dňa 7.4.2021 o 17:00 hod. sa uskutoční

       NEFORMÁLNE ONLINE stretnutie pre rodičov 

       budúcich prvákov cez MS TEAMS.

       Veríme, že aj napriek tomu, že sa nemôžeme stretnúť osobne, naladíme a spojíme sa online. 

       Tešíme sa na spoluprácu vo vzdelávaní našich žiakov.

       Mgr. Adriana Cíferská
       riaditeľka školy

        

       INFO:

       Prosíme rodičov detí, ktorí máte záujem prihlásiť svoje dieťa do prvého ročníka na našu školu, ale nenavštevujú MŠ v Častej, aby ste nás čo najskôr kontaktovali a dali o sebe vedieť, nakoľko pozvánky na NEFORMÁLNE ONLINE stretnutie budeme posielať adresne na mailové adresy, ktoré nám uvediete v kontaktom maily, prípadne telefonicky.

       Tel. kontakt: +421911388466

       E-mail: riaditelka@zscasta.sk

        

       Každé dieťa, ktoré do 31. 8. 2021 (vrátane) dovŕši vek 6 rokov, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok školskej dochádzky o jeden rok, musí jeho zákonný zástupca (ďalej rodič) prihlásiť na plnenie povinnej školskej dochádzky. Taktiež môžu byť predčasne zaškolené deti s potvrdením školskej zrelosti z CPPPaP.

       Prihlásenie do 5.ročníka, prípadne aj do iného ročníka, sa vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

       Všetky bližšie informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté pri overení údajov poskytnutých zákonnými zástupcami. Pre zápis do 1.ročníka je potrebný súhlas oboch rodičov /zákonných zástupcov/– čo neskôr, potvrdia svojim podpisom, v tomto čase predložíte vytlačenú prihlášku a rodný list dieťaťa. Overovanie údajov a podpis prihlášky zákonnými zástupcami do 7.5.2021.

       Ak zákonný zástupca nemá možnosť so základnou školou komunikovať elektronicky, môže si vyzdvihnúť tlačivo osobne v základnej škole. Po vyplnení a podpísaní zákonným zástupcom ho doručí do školy najneskôr do 21.4.2021. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia s dodržiavaním hygienicko-epidemiologických opatrení.

       Upozorňujeme zákonných zástupcov detí, že nedodržanie zákonnej prihlasovacej povinnosti dieťaťa o povinnej školskej dochádzke je postihnuteľné ako priestupok podľa § 11 a § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

       V prípade ďalšieho usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré by menilo spomínané podmienky zápisu na našej škole, Vás budeme včas informovať.

       V súvislosti s nadchádzajúcim zápisom do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 dochádza k zmenám v legislatíve, viď. Usmernenie k zápisu na stránkach Ministerstva školstva.

       Základné informácie o tom, čo by vaše dieťa pred vstupom do školy malo vedieť, ako rozprávať, aby bez problémov zvládlo nároky 1. ročníka a rady ako pripraviť dieťa na nástup do školy nájdete v priloženom dokumente: Školská zrelosť.

     • Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie od 15.3.2021
      • Návrat žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie od 15.3.2021

      • DÔLEŽITÝ OZNAM!!!

       Vážení rodičia, milí žiaci,

       od pondelka 15.3.2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa ZŠ na základe prehodnotenia informácií z celého tohto týždňa.

       • covid automatu-sme v III. stupni varovania /bordová zóna/,
       • výsledkov testovania rodičov v obci Častá,
       • informácie, že nemáme hlásené pozitívne deti z našej školy tento týždeň.

       Obnovenie prezenčnej formy vyučovania je určené pre:

       • pre ročníky 1.- 4. prvého stupňa ZŠ,
       • zákonní zástupcovia žiakov, ktorí sa rozhodnú, že ich dieťa sa i naďalej bude vzdelávať doma, čiže dištančne, to nahlásia triednej učiteľke. Títo žiaci dostanú úlohy zadané cez Edupage,
       • pre štyri triedy ŠKD /v jednej triede budú dve paralelné triedy- A. a B./. Nahláste prosím vedúcej vychovávateľke, Ing. Dáške Detvanovej záujem o ŠKD, na telefónom čísle:0914 240 744. Zvážte, či je nutné nahlásenie vášho dieťaťa do ŠKD.
       • Školská jedáleň je v prevádzke pre žiakov 1. stupňa ZŠ, vyučujúcich sa prezenčne. Prosíme rodičov žiakov, ktorí sa nebudú stravovať, aby sa odhlásili u vedúcej kuchyne, pani Evy Heldovej, cez Edupage, v časti odhlasovanie stravy alebo sms správou na jej telefónnom čísle: 0905 115 861
       • Škola sa otvára o 7:15 hod.

       Nástup vášho dieťaťa je na vašom dobrovoľnom i zodpovednom rozhodnutí.

       Podmienkou prijatia detí a žiakov do materskej, či základnej školy je:

       1. Negatívny výsledok antigénového alebo PCR testu, nie starší ako 7 dní aspoň jedného zákonného zástupcu (platnosť testov – zákonných zástupcov, u ktorých je test vyžadovaný, platí sedem kalendárnych dní – po uplynutí 7 dní je potrebné pretestovať sa), ktorý žije so žiakom v spoločnej domácnosti (predložený k nahliadnutiu), príp. potvrdenia o výnimke, či prekonaní COVID-19 a odovzdanie čestného vyhlásenia o bezinfekčnosti. (Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie (mutácie vírusu) COVID-19 na území Slovenskej republiky, odporúčame, aby sa dali testovať obaja zákonní zástupcovia, prípadne aj ďalší členovia rodiny- deti, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti.)
       2. Pred vstupom do budovy si každý žiak pripraví čestné vyhlásenie, ktoré odovzdá dozoru, a predloží k nahliadnutiu negatívny výsledok testu, alebo potvrdenie ako je uvedené v bode 2, následne si vydezinfikuje ruky, odmeria sa mu teplota a následne prechádza do triedy. Dieťa, ktoré nebude mať čestné vyhlásenie, nebude môcť vojsť do budovy školy. (Odporúčame, aby žiak prišiel do školy v sprievode rodiča)

       Milí rodičia, verte, že aj pre nás je to náročná situácia, v ktorej sa prispôsobujeme dennodenným zmenám podľa rozhodnutí nám nadriadených orgánov ako i situácie v našom okrese, dedine i v škole.

       Toto rozhodnutie je výsledkom porady rozšíreného vedenia so súhlasom zriaďovateľa.

       Otváranie školy od pondelka ako je to vyššie uvedené, by mohli ovplyvniť nepriaznivé výsledky testovania občanov - našich rodičov v Častej.

       V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.

       S úctou, Mgr. Adriana Cíferská – riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

       Prílohy:

     • Nástup detí pracujúcich rodičov na pracovisku od 8.3.2021
      • Nástup detí pracujúcich rodičov na pracovisku od 8.3.2021

      • Vážení rodičia,

       je nám veľmi ľúto, že sme si školu spolu s vašimi deťmi užili len tak krátko, ale musíme rešpektovať nariadenia vlády a rozhodnutia ministra školstva platiace od 3.3.2021, ktoré hovoria o tom, že škola môže byť otvorená len pre deti  1. stupňa, ktorých obaja rodičia musia vykonávať prácu  z pracoviska, napr. zdravotníci, policajti, zdravotné sestry, vojaci, pracovníci vodární, elektrární, učitelia MŠ a 1.stupňa ZŠ,  pracovníci pošty, vodiči, strážne služby, predavačky, pracovníci vo výrobe a pod.

        (Budú sa vyžadovať obe potvrdenia zamestnávateľa).

       Pre tieto deti by mohla škola poskytnúť podľa výsledkov prieskumu:

       • celodenný školský klub, nie plnohodnotné vyučovanie, lebo triedni učitelia budú učiť dištančne, čiže žiaci chodiaci do školy by sa napájali na online vyučovanie pod dohľadom vychovávateliek a asistentiek,
       • ak by vyšlo vyššie percento záujmu, budeme tomu podriaďovať model vzdelávania.

       Urýchlene vás prosíme o označenie jednej odpovede a to do piatku (8.3.2021) do 10:00 hodiny v aplikácii EduPage v časti PRIHLASOVANIE.

       1. Mám záujem, aby moje dieťa navštevovalo školu od 8.3.2021. Zároveň vyhlasujem, že obaja rodičia musia pracovať z pracoviska, čo viem doložiť potvrdením zamestnávateľa.
       2. Moje dieťa nebude navštevovať školu, bude sa učiť dištančne. Aspoň jeden z rodičov môže pracovať z domu (prípadne je rodič nezamestnaný, na materskej alebo rodičovskej dovolenke).

       Stále platí, že pri prezenčnom vzdelávaní je potrebné preukázanie sa jedného zákonného zástupcu/rodiča žiaka negatívnym testom nie starším ako 7 dní.

       V piatok po výsledkoch prieskumu budete informovaní o spôsobe vzdelávania vašich detí od pondelka, 8.3.2021.

       Ďakujeme za spoluprácu. Ostaňte zdraví!

       S úctou, Mgr. Adriana Cíferská – riaditeľka školy

     • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie
      • Nástup žiakov 1. stupňa na prezenčné vzdelávanie

      • Vážení rodičia, milí žiaci,

       V pondelok 22.2.2021 otvárame brány našej školy pre žiakov 1. stupňa -  obnovuje sa prezenčné vyučovanie1. stupňa ZŠ a ŠKD.  Veríme, že je to nateraz konečné rozhodnutie. Žiaci 2. stupňa pokračujú v dištančnom vzdelávaní. V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme včas informovať.

       Ďakujeme Vám za porozumenie, spoluprácu a rešpektovanie všetkých usmernení, ktoré súvisia s otvorením našej školy a ŠKD.

       Vážení rodičia, zároveň Vás prosíme, aby ste aj pri najmenšom podozrení výskytu choroby u dieťaťa alebo v rodine nechali dieťa doma a neohrozili tak celé pracovisko základnej školy. Taktiež Vás žiadame, aby každý  zákonný zástupca v prípade ochorenia na COVID-19 toto bezprostredne oznámil triednemu učiteľovi, rovnako aj príznaky u svojho dieťaťa. Iba zodpovedný prístup v danej situácii umožní udržať školu čo najdlhšie otvorenú. Predovšetkým chceme predísť situácii, v ktorej by sme školu museli opäť zatvoriť. Vďaka spolupráci rodiny a školy, včasným informovaním to spoločne zvládneme.

       Želám šťastný a pokojný návrat do školy!

       Mgr. A. Cíferská
       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

        

       V sobotu, 20.2.2021 prebehne v Častej obecné testovanie/podľa informácií na obecnej stránke obce Častá. Prosím nahláste pri registrácii na testovanie, že ste zákonný zástupca /rodič/ žiaka našej školy.

       (Vzhľadom na nepriaznivý vývin epidemiologickej situácie  (mutácie vírusu) COVID-19 na území Slovenskej republiky odporúčame, aby sa dali testovať obaja zákonní zástupcovia, prípadne aj ďalší členovia rodiny, resp. osoby žijúce v spoločnej domácnosti.)

       Ďakujeme!

       Všetky podrobné informácie nájdete v prílohe:

     • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania
      • Testovanie pred obnovením prezenčného vyučovania

      • Vážení rodičia!

       Testovanie AG- testami prebehne v budove telocvične základnej školy v sobotu 6.2.2021 v čase od 8:00 hod- 15:30 hod. Toto testovanie je určené len pre:

       • zamestnancov ZŠ s MŠ Častá
       • jedného zákonného zástupcu žijúceho v spoločnej domácnosti žiakov 1. stupňa základnej školy
       • jedného zákonného zástupcu dieťaťa materskej školy žijúceho v spoločnej domácnosti

       Aby ste nemuseli stáť v radoch, testovať sa bude výhradne na základe registrácie. Ak by ste s tým mali problém, môžete sa registrovať priamo u nášho informatika, Mgr. Filipa Pudmarčíka kontaktovaním prostredníctvom Edupage alebo na emailovej adrese: pudmarcik@zscasta.sk.

       Termíny na registráciu sú uvedené v päťminútových intervaloch, pričom na jeden termín je možné registrovať maximálne 4 záujemcov. Na registráciu použite tento odkaz: http://bit.ly/mom-zscasta

       Podrobnejšie informácie nájdete v sprievodnom liste

        

     • 2 % pre našu školu
      • 2 % pre našu školu

      • Vážení rodičia,

       tak, ako každý rok, si vás aj teraz dovoľujem v mene Rady rodičov osloviť so žiadosťou, či skôr prosbou o darovanie 2% z vašich daní nášmu občianskemu združeniu. Všetky peniaze, ktoré vyzbierame od vás – rodičov, vraciame do školy v podobe zodpovedných investícií do vybavenia, techniky a v ostatnom pandemickom roku aj do dezinfekcie a ochranných prostriedkov, ktoré budú pravdepodobne potrebné aj po návrate detí do školy.

       Keď som podobný list písala takmer pre rokom, asi ako všetci, aj ja som dúfala, že v tomto čase už bude pandémia minulosťou a náš život bude fungovať v normálnom režime. Situácia je však ešte komplikovanejšia a návrat do normálu ďaleko. Napriek tomu, je dôležité, aby sa naša škola rozvíjala a bola pripravená na všetky zmeny a výzvy, ktoré nás čakajú.

       Dokážeme to aj vďaka vašim 2% z dane.

       Ďakujeme.

       Mgr. Kristína Slezáková,
       predsedníčka RR

     • Otvorenie škôl - január 2021
      • Otvorenie škôl - január 2021

      • Milí rodičia,
       podľa aktuálnej epidemiologickej situácie v našom okrese, sa naša škola nachádza v IV. stupni varovania, tzv. čiernej fáze COVID AUTOMATU spracovaného Ministerstvom zdravotníctva SR. Znamená to, že MŠ a ŠKD bude možné otvoriť iba pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v „kritickej infraštruktúre“.
       Na základe týchto požiadaviek Vás žiadame o vyjadrenie, či Vaše zamestnanie spadá do kritickej infraštruktúry.

       1. Doprava - Cestná doprava, Letecká doprava, Vodná doprava, Železničná doprava
       2. Elektronické komunikácie-Satelitná komunikácia, Siete a služby pevných elektronických komunikácií a mobilných elektronických komunikácií
       3. Energetika-Baníctvo, Elektroenergetika, Plynárenstvo, Ropa a ropné produkty
       4. Pošta-Poskytovanie poštových služieb, poštový platobný styk a obstarávateľská činnosť
       5. Priemysel-Farmaceutický priemysel, Hutnícky priemysel, Chemický priemysel
       6. Informačné a komunikačné technológie-Informačné systémy a siete
       7. Voda a atmosféra-Meteorologická služba, Vodné stavby, Zabezpečovanie pitnej vody
       8. Zdravotníctvo-
       9. Financie-Bankovníctvo, Finančné trhy, Systémy riadenia verejných financií.
       Kritickú infraštruktúru definuje zákon č. 45/2011 Z.z., https://www.zakonypreludi.sk/zz/2011-45 

       V súvislosti s narastajúcim počtom ľudí s ochorením Covid 19, vyžadujúcich starostlivosť v nemocniciach v tejto dobe smeruje naša pozornosť hlavne na rodičov pracujúcich v zdravotníctve, polícii, vojakov, požiarnikov, pracovníkov v elektrárňach, pre tých, čo nemôžu vykonávať prácu formou home office a vaša pracovná činnosť je nevyhnutná na zabezpečenie zdravia a základných životných podmienok občanov.

        

       Materská škola

       bude len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v „kritickej infraštruktúre“ a pre deti, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (homeoffice) a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

       Na základe výsledkov prieskumu medzi rodičmi bude MŠ otvorená v obmedzenej prevádzke, t.j. deti budú spojené podľa počtu do tried (zmiešané skupiny) a sústredené v jednej budove ZŠ Častá (predpokladáme, že to bude v hlavnej budove základnej školy).  Predpoklad otvorenia MŠ je od 11.1.2021, pretože musíme vyhodnotiť prieskum dotazníka, overiť ho a pani učiteľky sa musia dať pretestovať.

        

       Základná škola

       Prezenčná forma vzdelávania bude prebiehať doobeda a poobede ako ŠKD. Deti budú spojené v triedach po ročníkoch. Otvorenie ŠKD bude po vyhodnotení dotazníka od 11.1.2021. O žiakov sa budú starať vychovávateľky a pedagogické asistentky s negatívnym testom.

       Prosíme Vás o zodpovedné vyplnenie dotazníka, ktorý nájdete po prihlásení v Edupage.

       S úctou, krízový štáb školy.

     • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!
      • DÔLEŽITÝ OZNAM !!!

      • Vážení rodičia žiakov 2. stupňa ZŠ, milí žiaci,

       na základe úplne nových informácií, ktoré dnes ráno prezentoval minister školstva, má riaditeľ školy do 18.12.2020 (zajtra) zrealizovať prieskum prostredníctvom dotazníkov, na základe ktorého vyhodnotí záujem o testovanie zo strany zákonných zástupcov žiakov, plnoletých žiakov a zamestnancov.

       Z tohto dôvodu žiadame rodičov žiakov 2. stupňa o vyplnenie krátkeho dotazníka k nástupu do školy v januári 2021.

       V záujem rýchleho a prehľadného vyhodnotenia Vás veľmi prosíme:

       1) Vyplňte dotazník obratom, najneskôr do piatku 18.12.2020 do 10:00 hod.

       2) Stačí, ak dotazník vyplní len jeden z rodičov po dohode s druhým rodičom.

       DOTAZNÍK PRE RODIČA A ŽIAKA 2. STUPŇA ZŠ:

       http://bit.ly/navrat2021

       Je veľmi dôležité, aby ste sa tohto prieskumu zúčastnili všetci!

       Stručné vysvetlenie nájdete v úvode dotazníka. Viac informácií poskytneme dodatočne. Teraz si len plníme svoju prvotnú povinnosť.

       Ďakujeme Vám za spoluprácu.

       S pozdravom,

       Mgr. Adriana Cíferská

       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

     • Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu
      • Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu

      • Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

       • Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu aj druhý stupeň ZŠ. SŠ pokračujú v dištančnej výučbe.
       • Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.
       • MŠ a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.
       • Pevne verím, že sa situácia upokojí a stabilizuje a že v danom termíne sa nám podarí vrátiť sa do škôl.
       • Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.
       • Od pondelka prejdú všetky VŠ na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester.

       23.10. bude samostatná tlačová beseda, kde sa predstavie ďalšie informácie a opatrenia v školstve.

     • Oznam (k 12.10.2020)
      • Oznam (k 12.10.2020)

      • ZMENY NA ÚSEKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

       1. Rozhodnutie ministra školstva slovenskej republiky - Bratislava 11. októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810

       ROZHODNUTIE

       • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou
       • v našej základnej škole sa realizujú len krúžky, pri ktorých nedochádza k premiešavaniu skupín detí rôznych tried
       • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
        • výlety a exkurzie,
        • športové výcviky a školské športové súťaže,
        • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
        • kurzy na ochranu života a zdravia,
        • kurzy pohybových aktivít v prírode,
        • saunovanie,
        • dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie
       • V našej základnej škole sme o dotáciu na LVVK a ŠKvP požiadali, ale zatiaľ nič neobjednávame. Čakáme na zmenu mimoriadnej situácie.

       2. Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

       • V našej základnej škole nedokážeme personálne zabezpečiť fungovanie ranného školského klubu, pretože sa tam premiešava 8 tried prvého stupňa, muselo by tam byť 8 pedagogických pracovníkov.
       • Ranný školský klub od 15.10.2020 nebude fungovať až do odvolania.
       • Pristúpili sme preto ku kompromisu, a to, že škola sa až do odvolania bude otvárať o 7:15 hod. Žiaci budú vstupovať do školy dvoma vchodmi nato určenými, bez toho, aby sa zhromažďovali pred budovou školy.
       • Poobedné školský klub bude k dispozícii naďalej. Dokážeme zastrešiť 4 triedy po ročníkoch /1.A+1.B = 27, 2.A+2.B =27 , 3.A+3.B=15, 4.A+A.B=12/. Vzhľadom na vyššie uvedené odporučenia Vás žiadame, ak je to vo Vašich možnostiach, a mohli by ste v tomto núdzovom stave zabezpečiť poobednú činnosť v rodine, pomohlo by to dodržať podmienku nepremiešavania skupín a zmenšiť počty žiakov v triedach ŠKD.

       3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy.

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (dostanete pri vchode).

       Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovom portáli školy.

       Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.

       Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily alebo telefonicky a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

       Komunikačné kanály:

       • s učiteľmi môžete cez edupage alebo ráno pred vyučovaním telefonicky, prípadne emailom
       • s vedením školy emailom: riaditelka@zscasta.sk, telefonicky: 033 6495 211, 0911 388 466,
       • s odborným tímom /psychológ, sociálny pedagóg/: 0951 437 603,
       • so špeciálnou pedagogičkou: 0949 320 509
       • s ŠKD: 0914 240 744,
       • s jedálňou: 033 6404 007,
       • sťažnosti vybavuje: Mgr. Jozef Jakuš – staznosti@zscasta.sk
       • komunikácia sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 7:30 hod. – 15:00 hod.

       4. Telesná a hudobná výchova sa odporúča realizovať.

       Realizuje len teoretickou formou. Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania)

       Realizujeme v rámci dvoch vyučovacích hodín s triednym učiteľom aktivity zamerané na upevnenie triedneho kolektívu.

       5. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

       Ďakujeme za pochopenie, v prípade Vašich otázok sme Vám k dispozícii.

       V Častej dňa: 12.10. 2020

       Vaša škola :-)

        Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021