• Novinky

     • Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu
      • Z rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu

      • Podľa rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

       • Od pondelka 26. októbra 2020 prechádza na dištančnú výučbu aj druhý stupeň ZŠ. SŠ pokračujú v dištančnej výučbe.
       • Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl. Ak nie, bude sa pokračovať v dištančnej výučbe.
       • MŠ a prvý stupeň ZŠ ostávajú na prezenčnej výučbe.
       • Pevne verím, že sa situácia upokojí a stabilizuje a že v danom termíne sa nám podarí vrátiť sa do škôl.
       • Prázdniny: Jesenné prázdniny sa presúvajú z 29. a 30. októbra 2020 na 30. októbra a 2. novembra 2020. Ide o piatok a pondelok, vzhľadom na to, že cez víkend sa má konať plošné testovanie a v pondelok prebehne dezinfekcia. Okrem toho pribudnú nové prázdniny aj v piatok 6. novembra 2020 a v pondelok 9. novembra 2020 - opäť ide o obdobie v čase plošného testovania.
       • Od pondelka prejdú všetky VŠ na dištančné vzdelávanie na celý zimný semester.

       23.10. bude samostatná tlačová beseda, kde sa predstavie ďalšie informácie a opatrenia v školstve.

     • Oznam (k 12.10.2020)
      • Oznam (k 12.10.2020)

      • ZMENY NA ÚSEKU ZÁKLADNEJ ŠKOLY:

       1. Rozhodnutie ministra školstva slovenskej republiky - Bratislava 11. októbra 2020 Číslo: 2020/17294:1-A1810

       ROZHODNUTIE

       • mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou
       • v našej základnej škole sa realizujú len krúžky, pri ktorých nedochádza k premiešavaniu skupín detí rôznych tried
       • v školskom roku 2020/2021 vo všetkých školách a školských zariadeniach nemožno uskutočniť školské aktivity podľa § 28 ods. 16, § 30 ods. 7 a § 33 ods. 12 školského zákona najmä
        • výlety a exkurzie,
        • športové výcviky a školské športové súťaže,
        • pobyty v škole v prírode a aktivity školy v prírode,
        • kurzy na ochranu života a zdravia,
        • kurzy pohybových aktivít v prírode,
        • saunovanie,
        • dni otvorených dverí do termínu skončenia výnimočného stavu, núdzového stavu alebo mimoriadnej situácie
       • V našej základnej škole sme o dotáciu na LVVK a ŠKvP požiadali, ale zatiaľ nič neobjednávame. Čakáme na zmenu mimoriadnej situácie.

       2. Školský klub detí (ranný aj poobedný) sa neodporúča. Ak, je jeho prevádzka nevyhnutná, odporúčame minimalizovať premiešavanie detí z jednotlivých tried.

       • V našej základnej škole nedokážeme personálne zabezpečiť fungovanie ranného školského klubu, pretože sa tam premiešava 8 tried prvého stupňa, muselo by tam byť 8 pedagogických pracovníkov.
       • Ranný školský klub od 15.10.2020 nebude fungovať až do odvolania.
       • Pristúpili sme preto ku kompromisu, a to, že škola sa až do odvolania bude otvárať o 7:15 hod. Žiaci budú vstupovať do školy dvoma vchodmi nato určenými, bez toho, aby sa zhromažďovali pred budovou školy.
       • Poobedné školský klub bude k dispozícii naďalej. Dokážeme zastrešiť 4 triedy po ročníkoch /1.A+1.B = 27, 2.A+2.B =27 , 3.A+3.B=15, 4.A+A.B=12/. Vzhľadom na vyššie uvedené odporučenia Vás žiadame, ak je to vo Vašich možnostiach, a mohli by ste v tomto núdzovom stave zabezpečiť poobednú činnosť v rodine, pomohlo by to dodržať podmienku nepremiešavania skupín a zmenšiť počty žiakov v triedach ŠKD.

       3. Vstup cudzím osobám do priestorov školy.

       Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby (dostanete pri vchode).

       Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy, žiaka a osôb definovaných v dokumente nižšie. Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovom portáli školy.

       Informáciu o zákaze a podmienkach vstupu škola zverejní na vchodových dverách a/alebo webovskom portáli školy.

       Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať dištančný spôsob komunikácie (písomný, maily alebo telefonicky a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

       Komunikačné kanály:

       • s učiteľmi môžete cez edupage alebo ráno pred vyučovaním telefonicky, prípadne emailom
       • s vedením školy emailom: riaditelka@zscasta.sk, telefonicky: 033 6495 211, 0911 388 466,
       • s odborným tímom /psychológ, sociálny pedagóg/: 0951 437 603,
       • so špeciálnou pedagogičkou: 0949 320 509
       • s ŠKD: 0914 240 744,
       • s jedálňou: 033 6404 007,
       • sťažnosti vybavuje: Mgr. Jozef Jakuš – staznosti@zscasta.sk
       • komunikácia sa môže uskutočniť v pracovných dňoch od 7:30 hod. – 15:00 hod.

       4. Telesná a hudobná výchova sa odporúča realizovať.

       Realizuje len teoretickou formou. Telesnú a športovú výchovu je umožnené organizovať v prípade priaznivých klimatických podmienok v exteriéri (školský dvor, okolie školy, park...) formou, ktorá nepredstavuje zvýšené epidemiologické riziko prenosu infekčného ochorenia COVID-19 (napr. strečing, správne držanie tela, prechádzky). Taktiež sa odporúča v primeranej miere využívať aj teoretické formy vzdelávania v oblasti telesnej výchovy a športu (ako napríklad pravidlá športových hier, pravidlá fair-play a športového správania)

       Realizujeme v rámci dvoch vyučovacích hodín s triednym učiteľom aktivity zamerané na upevnenie triedneho kolektívu.

       5. Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou.

       Ďakujeme za pochopenie, v prípade Vašich otázok sme Vám k dispozícii.

       V Častej dňa: 12.10. 2020

       Vaša škola :-)

        Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

      • List pre rodičov

      •  Milí rodičia,

       v prvom rade, sa Vám chceme poďakovať za Vašu trpezlivosť a spoluprácu s nami. Ako prejav vďaky, by sme radi deťom spríjemnili , aj čas pred spaním... a to čítaním rozprávky, či príbehu na dobrú noc. Touto cestou vás opäť prosíme o pomoc. Večer pred spaním môžete deťom pustiť videonahrávku s príbehmi. Ďakujeme!!!

       Pre 1. ročník: Robert Horka: Rozprávky z kazateľnice Medúšik
       Pre 2. ročník: Peter Stoličný: Dobrý deň, opica Škorica: veselé príbehy o slušnom správaní
       Pre 3. a 4. ročník: Astrid Lindgrenová: Pipi dlhá pančucha
       Pre 4.ročník: Roald Dahl, ktorý napísal: “Ak máš pekné myšlienky, budú ti vyžarovať z tváre ako slnečné lúče a vždy budeš vyzerať pekne.“: Zázračný prst
       Ranné čítanie: pre 4. ročník Vladimír Leksa-Pichanič:„Bájky z pierka albatrosa“     • Milí rodičia našich klubáčikov!
      • Milí rodičia našich klubáčikov!

      • Priestory Čarovného lesa – nášho školského klubu detí zostali v marci prázdne. Naše vychovávateľské srdiečka sú naopak plné lásky k Vašim ratolestiam a túžia po naplnení činnosťou a kontaktom s nimi.

       Preto nám dovoľte predstaviť Vám nové možnosti, ktoré pre deti pripravujeme.

       Prvá možnosť ako si spestriť popoludňajšie chvíle doma je nová Facebooková stránka nášho Školského klubu Čarovný les: https://www.facebook.com/SkolskyKlubDetiCarovnyLes/. Tu budete nachádzať nápady a námety ako sa nám darí zahnať nudu.

       Druhá možnosť kam budeme smerovať naše aktivity je On line trávenie voľného času prostredníctvom aplikácie Teams. Budeme sa stretávať 3x do týždňa (pondelok, streda a piatok) o 14.00.

       Rozvrh na prvý májový týždeň (4.5.- 8.5.)  je nasledovný. Nakoľko je 8. máj sviatok, prvé stretnutie s Božkou bude vo štvrtok:

       • Pondelok (4.5.) o 14.00 Dáška a jej oddelenie Brezy
       • Streda: (6.5.) o 14.00 Andrejka a jej oddelenie Duby
       • Štvrtok: (7.5.) o 14.00 Božka a jej oddelenie Lipy

       Po prvom týždni doladíme postupne všetky voľnočasové priania našich klubáčikov.

        

       Veľmi sa tešíme Dáška, Andrejka a Božka.

     • OZNAM PRE RODIČOV!
      • OZNAM PRE RODIČOV!

      •      Milí rodičia, týmto Vám oznamujeme, že budúci týždeň, v termíne od 27.-30. 4. 2020 sa uskutočnia triedne rodičovské stretnutia ZŠ v online priestore MS Team´s. Presný dátum a hodinu si s Vami dohodnú triedni učitelia Vašich detí.

        

            V termíne, keď bude rodičovské stretnutie deviateho ročníka sa súbežne uskutoční aj poradenstvo pre rodičov v súvislosti s prihlasovaním na stredné aj odborné školy.

        

            Program stretnutia:

       1. Privítanie
       2. Stratégia a systém vzdelávania našej školy vo vyučovaní na diaľku
       3. Hodnotenie – priebežné i záverečné /externé i interné usmernenie
       4. Spätná väzba z Vašej strany
       5. Ponuka: odborná pomoc, ŠKD aktivity
       6. Rôzne – Čo od nás potrebujete?
       7. Záver

        

       Tešíme sa na Vašu účasť a konštruktívne rozhovory!

        

        

                                                                                        Mgr. Adriana Cíferská

                                                                                       riaditeľka ZŠ s MŠ Častá

     • Usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do 1. ročníka
      • Usmernenie týkajúce sa zápisu žiakov do 1. ročníka

      • POZOR ZMENA !

       Zmena vychádza z rozhodnutia MŠVVaŠ SR

       z 26. marca 2020 (Číslo: 2020/10610:1-A1030).

        

       V prípade ďalšieho usmernenia MŠVVaŠ SR, ktoré by menilo nižšie spomínané podmienky zápisu na našej škole, vás budeme včas informovať.

       V súlade s Vyhláškou MŠ SR č.320/2008 Zb. o základnej škole a Zákonom č. 245/2008 Zb. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov riaditeľ školy oznamuje rodičom, že zápis do ZŠ v Častej na školský rok 2020/2021 sa uskutoční z dôvodu mimoriadnej situácie elektronickou formou.

        

       Zápis sa uskutoční v termíne od 15. apríla do 30. apríla 2020

       elektronickou formou,

       bez účasti detí.

        

       Každé dieťa, ktoré dovŕši do 31. 8. daného kalendárneho roka fyzický vek 6 rokov, musí ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy. Do 5.ročníka, prípadne aj do iného ročníka, sa vyžaduje úspešné zvládnutie predchádzajúceho ročníka. V súčasnej situácii sa dieťa nezúčastňuje zápisu, ale rodič, resp. zákonný zástupca je povinný dieťa do školy zapísať.

       Postup:

       1.zákonný zástupca vyplní elektronicky prihlášku do 30.4.2020 (viď. na úvodnej stránke ZŠ edupage - ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA)

       2. overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v tomto čase predložíte vytlačenú prihlášku a rodný list dieťaťa (o termíne budeme informovať na webe školy),

       3. zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020,

       4. ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. (Prosím ak budete žiadať o odklad, prosím informáciu uviesť a zapísať v elektronickej prihláške do poznámky.)

       /Ak rodičia majú pochybnosti o školskej spôsobilosti svojho dieťaťa, ponúkame možnosť objednať sa na psychologické vyšetrenie školskej spôsobilosti zaslaním mailu info@cpppappezinok.sk alebo elektronická objednávka na vyšetrenie www.cpppappezinok.sk , tel. kontakt 033 641 2267 - CPPPaP, M.R.Štefánika 15, Pezinok.

       V predmete mailu prosím uveďte: zaškolenie. V maile je postačujúce uviesť meno zákonného zástupcu a telefónny kontakt za účelom rýchlej a efektívnej komunikácie po obnovení prevádzky nášho zariadenia, kedy budete telefonicky oslovení a následne pozvaní na psychologické vyšetrenie./.

       5. všetky bližšie informácie budú zákonným zástupcom poskytnuté pri overení údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (o termíne budeme informovať na webe školy).

       6. V prípade otázok ma kontaktujte riaditelka@zscasta.sk

       Tešíme sa na spoluprácu vo vzdelávaní našich žiakov.

       Mgr. Adriana Cíferská

       riaditeľ školy

     • OZNAM! PRE RODIČOV A ŽIAKOV
      • OZNAM! PRE RODIČOV A ŽIAKOV

      • OZNAM!

       PRE RODIČOV A ŽIAKOV základnej školy:

       1. Pedagogická rada, zo dňa 30. 3. 2020, schválila slovné hodnotenie zo všetkých predmetov, podľa § 55/245 školského zákona. To znamená, že Vás budeme hodnotiť slovne, počas zatvorenia školy, za vaše odovzdané aplikačné úlohy, ktoré vám pripravia naši učitelia a následne ich budete ukladať do vášho osobného portfólia. Všetky informácie budete mať od Vašich triednych učiteľov.
       2. Tento týždeň, od 30. 3. – 3. 4. 2020, sa budete pripájať s Vašimi triednymi učiteľmi cez aplikáciu MS TEAM´S. Uskutočníte skúšku pripojenia, rozhovory, nadstavíte si pravidlá fungovania v online skupine.
       3. Počas tohto týždňa sa venujte vykonávaniu praktických úloh typu:
        • venuj čas aj  pomoci v domácnosti,
        • čítaniu svojej obľúbenej knižky,
        • spoločenskej hre s členmi svojej rodiny,
        • prechádzke v prírode, resp. inej telesnej aktivite,
        • RELAXUJ!
       4. Žiaci od 4. ročníka sa už dnes stretnú v tomto online priestore so svojimi triednymi učiteľmi a spolužiakmi.
       5. Pre žiakov 1. - 3. ročníka sa toto online stretnutie uskutoční po dohode s triednym učiteľom v priebehu tohto týždňa.
       6. Z online prieskumu nám zatiaľ vyšlo, že 9 žiakov potrebuje počítač a 13 žiakov má problémy s internetovým pripojením. Vieme Vám požičať školské počítače, ak sa dohodnete s vedením školy.  Prosíme rodičov žiakov, ktorí v prieskume uviedli, že majú problém s internetovým pripojením, aby sa taktiež individuálne obrátili na email: pudmarcik@zscasta.sk, budeme to individuálne riešiť.
       7. Ak potrebujete povzbudiť, naša škola ponúka konzultácie so školským psychológom pre všetkých žiakov, rodičov a zamestnancov školy. Spojiť sa môžete emailom: svincakova@zscasta.sk alebo správou cez Edupage. Po dohode si viete stanoviť čas na osobné konzultácie prostredníctvom MS TEAM´S.
       8. Ak potrebuje pomoc pri domácom vzdelávaní, v našej škole funguje pomoc asistentov, školskej špeciálnej pedagogičky. Netýka sa to len integrovaných žiakov, ale všetkých, čo potrebujú pomoc pri organizovaní svojho vzdelávania, vysvetlenia učiva.  Môžete tak urobiť cez emailovú komunikáciu: gmolnarova@hotmail.sk, následne si dohodnete najvyhovujúcejší spôsob online stretnutia. Asistentky učiteľa sú už v spojení so žiakmi, ktorí pod nich spadajú.
       9. A keď už budete zruční v ovládaní nástroja v Office 365 MS TEAM´S, môžete si vytvoriť skupinu so svojimi kamarátmi z triedy a učiť sa s nimi.
       10. Tento oznam platí na tento týždeň od: 30. 3. – 3. 4. 2020, ďalšie informácie dostanete vždy v piatok od riaditeľky školy. Kontakt: riaditelka@zscasta.sk

       Držíme si palce, aby sme spoločne zvládli nový spôsob učenia sa. Neboj sa ozvať svojmu učiteľovi a pýtaj sa ho na to, čo potrebuješ vedieť. :-)

       Vaša škola

      • Dôležitý oznam!

      • Milí rodičia, zajtra - v pondelok 16.3.2020 v čase od 10:00 hod.-11:00 hod. a od 15:30 hod.-16:30 hod. si môžete prísť pre učebnice a pracovné zošity do školy. Prosím Vás, aby ste pritom dodržali všetky potrebné preventívne opatrenia. Ďakujeme za pochopenie!

     • OZNAM ZŠ s MŠ Častá
      • OZNAM ZŠ s MŠ Častá

      • Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v SR je od utorka (10. 3. 2020) ZŠ s MŠ Častá zatvorená.

       Dnes zasadol Ústredný krízový štáb a na svojom zasadnutí prijal tvrdé preventívne opatrenia. Od pondelka (16. 3. 2020) je na Slovensku vyhlásená mimoriadna situácia na základe ohrozenia zdravia 2. stupňa. Táto bude trvať od pondelka ďalších minimálne 14 dní, t. j. od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020.

       Vedenie školy, učitelia a prevádzkoví pracovníci školy naďalej pracujú nasledovným spôsobom:

       • Učitelia v rámci práce na doma pracujú na zadaných úlohách. Vzdelávajú našich žiakov online. Denne pripravujú a kontrolujú úlohy pre žiakov. Úlohy sú zadávané podľa rozvrhu hodín. Čas, ktorý treba venovať úlohám, je približne 2 hodiny. Odporúčame deťom a rodičom zaviesť si denný režim (kedy si pozriem domáce úlohy, kedy ich vypracujem, kedy sa venujem sebe...). Úlohy zadávame v čase od 8:00 hod. do 10:00 hod. prostredníctvom Edupage. Kto stratil prihlasovacie údaje na Edupage, nech kontaktuje emailom pána učiteľa Pudmarčíka: pudmarcik@zscasta.sk.
       • Prevádzkoví pracovníci denne etapovito dezinfikujú školu a školské zariadenia.
       • Počas tohto obdobia sa rušia všetky plánované súťaže, olympiády a akcie školy.

       Dôrazne žiadame rodičov a žiakov, aby dôsledne dodržiavali aj nasledovné pokyny:

       • Počas zatvorenia školských zariadení platí prísny zákaz zoskupovania sa. Nestretávať sa so spolužiakmi! Nestretávať sa ani v rámci pobytu vonku - na ihriskách..., radšej voliť individuálne prechádzky s rodinou.
       • Prísny zákaz vstupu do areálu školy, s výnimkou zamestnancov a pracovníkov vykonávajúcich práce na multifunkčnom ihrisku v areály školy!
     • Oznámenie o prerušení vyučovania v ZŠ s MŠ Častá
      • Oznámenie o prerušení vyučovania v ZŠ s MŠ Častá

      • Vážení rodičia, v dôsledku sprísnenia preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu je vyučovanie a prevádzka našej ZŠ s MŠ Častá, t. j. školy, materskej školy, jedálne a školského klubu detí

       PRERUŠENÁ,

       na základe Príkazu zriaďovateľa ZŠ s MŠ Častá

       od utorka 10. 3. 2020 do utorka 17. 3. 2020 vrátane.

        

       Prosíme zákonných zástupcov žiakov priebežne sledovať informácie na webovom sídle školy, resp. na facebooku školy z nasledovných dôvodov:

       • informácie o domácom vzdelávaní žiakov,
       • možná úprava termínu začiatku vyučovania.

       Odporúčame:

       • zdržiavať sa v domácom prostredí,
       • nenavštevovať obchodné centrá a hromadné podujatia,
       • nestretávať sa so spolužiakmi,
       • využiť tento čas na samoštúdium,
       • očakávať zaslanie domácich úloh od vyučujúcich,
       • sledovať stránky školy - www.zscasta.sk, Edupage, Facebook.
       • nedávať strážiť deti starým rodičom.

       Pre rodičov:

       Postup pri vybavovaní ošetrovného a nemocenského pre koronavírus – bez návštevy lekára: http://bit.ly/ocr-korona

        

       Príkaz starostu:

        

        

        

        

     • Opatrenia školy proti šíreniu vírusov
      • Opatrenia školy proti šíreniu vírusov

       1. Naša ZŠ s MŠ denne dôsledne dezinfikuje priestory školy, hlavne sociálne zariadenia, školskú jedáleň, kľučky, vodovodné kohútiky (upratovačky, školník, pracovníčky jedálne)
       2. ZŠ s MŠ bude odporúčať vylučovať z kolektívu chorých – zvýšená teplota, kašeľ,... (triedni učitelia budú ihneď kontaktovať zákonného zástupcu)
       3. Škola nebude uskutočňovať žiadne výlety, exkurzie do zahraničia, ale ani na Slovensku
       4. Škola denne cez rozhlasové vysielanie v spolupráci so školským parlamentom bude pripomínať preventívne opatrenia pre deti a zamestnancov
       5. Škola bude viesť deti k dôslednému umývaniu rúk (všetci pedagogickí. zamestnanci)
       6. Dôrazne apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom, že ak sa vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu
     • Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu
      • Usmernenie MŠVVŠ SR č.2 k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy.

       Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

       RUŠIA SA:

       1. s okamžitou platnosťou všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov a študentov do zahraničia,

       2. návštevy v reedukačných výchovných zariadeniach až do odvolania.

       Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil - hlavne do Talianska.

       MŠVVaŠ nemá možnosť vylúčiť z vyučovania v rámci povinnej školskej dochádzky žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, je potrebné riadiť sa pokynmi hlavného hygienika, regionálneho úradu verejného zdravotníctva resp. Úradu verejného zdravotníctva.

       MŠVVaŠ zároveň chápe obavy rodičov a detí z koronavírusu, a preto DÔRAZNE apeluje na rodičov, pokiaľ sa ich deti vrátili z oblastí, kde sa koronavírus objavil, aby sami zvážili ich 14 dňovú domácu izoláciu.

       Ak sa osoby, ktoré sa zdržiavali v oblastiach, kde sa koronavírus objavil, rozhodnú nerešpektovať odporúčanie ostať doma a zamestnávateľ resp. zriaďovateľ má obavy z možného rozširovania koronavírusu, má možnosť svoje kroky konzultovať s regionálnym úradom verejného zdravotníctva resp. s Úradom verejného zdravotníctva.

       Pre materské školy odporúčame prijať po konzultácii so zriaďovateľom rovnaké opatrenia týkajúce sa zaraďovania chorých detí do kolektívu. V tomto prípade taktiež DÔRAZNE apelujeme na zodpovednosť rodičov voči ostatným deťom.

       Naďalej platí, že v prípade, ak sa žiaci, učitelia, zamestnanci škôl a školských zariadení a taktiež zamestnanci rezortu školstva vrátili z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       Naďalej trvale až do odvolania platia a musia sa dodržiavať nižšie uvedené odporúčania:

       • V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia počas 14 dní od návratu symptómy spojené s ochorením spôsobeným koronavírusom, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, táto osoba musí ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe, v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu,
       • nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
       • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

       Dôrazne žiadame zriaďovateľov a riaditeľov škôl:

       1. aby zabezpečili v školách teplú vodu,
       2. nedezinfikovali ruky deťom netradičnými dezinfekčnými prostriedkami (napríklad octom),
       3. denne prostredníctvom školských rozhlasov upozorňovali a vyzývali deti na prísne dodržiavanie vyššie uvedených všeobecne preventívnych ochranných opatrení,
       4. zabezpečili zvýšené hygienické opatrenia v sociálnych zariadeniach a v školských jedálňach.

       Odporúčanie pre športové zväzy a kluby ohľadom organizovania športových podujatí:

       Na základe rozhodnutia ústredného krízového štábu sa ruší ČSOB maratón.

       MŠVVaŠ ďalej odporúča pri organizovaní športových podujatí:

       • realizovať tieto športové aktivity bez účasti divákov,
       • ak športové zväzy, obce resp. iné subjekty plánujú organizovať športové podujatie na verejných priestranstvách, zvážiť ich konanie,
       • pri organizovaní športových podujatí svoje postupy konzultovať so samosprávou, úradom verejného zdravotníctva (regionálnym hygienikom) a medzinárodnými športovými zväzmi,
       • ak sa športové podujatie bude organizovať, zvážiť účasť športovcov z krajín, kde sa koronavírus objavil.

       Call centrá:

       • Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky – 0917 222 682·
       • Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave – 0917 426 075
     • Usmernenie Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu
      • Usmernenie Ministerstva školstva k šíreniu koronavírusu

      • V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

       V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.

       V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

       • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
       • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
       • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
       • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

            Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

       Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

       • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
       • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
       • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

            Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.